1. Koç. On üç aslî, beş talî yıldızdan olu­şur. Seretân denilen iki parlak yıldızı ayın ilk menzilidir.

2. Boğa. Otuz üç aslî, on bir talî yıldızdan meydana gelir. En parlak yıldızı olan Deberân, yakınındaki beş yıl­dızlı kümeyle (kilâs, hyades] birlikte ayın dördüncü menzilini (eldeberan - Hyades) oluşturur. Yedi yıldızlı diğer küme ise ayın üçüncü menzili olan Süreyya'dır (yedi kan­dilli Süreyya).

3. İkizler. On sekiz aslî, yedi talî yıldızdan oluşur. Parlak iki yıldızına Ziâ ve Mebsûte (Castorve Polİux) denir; bunlar aynı zamanda ayın yedinci menzi­lidir. Hen'a adı verilen üç yıldızı ise İkizler burcunun üç yıldızı ile birlikte ayın altıncı menzilini teşkil eder.

4. Yengeç. Dokuz as­lî, dört talî yıldızdan meydana gelir. Ma'-lef adını taşıyan üç yıldızı ayın sekizinci, bir yıldızı da Aslan'ın bir yıldızıyla birlikte dokuzuncu konağıdır (tarf).

5. Aslan. Yir­mi yedi asiî. beş talî yıldızdan oluşur. Dört yıldızı ayın onuncu (cebhe), iki yıldızı on bi­rinci (zübre) ve bir yıldızı da on ikinci (sar-fe) menzilidir.

6. Başak. Yirmi altı aslî, altı talî yıldızdan meydana gelir. Beş yıldızı ayın on üçüncü (avvâ), bir yıldızı on dördüncü (simâk) ve dört yıldızı on beşinci (gafr) menzilidir.

7. Terazi. Sekiz aslî, do­kuz talî yıldızdan oluşur. İki yıldızı ayın on altıncı menzilidir (zübânâ).

8. Akrep. Yir­mi bir aslî, üç tâiî yıldızdan meydana ge­lir. Üç yıldızı ayın on yedinci (iklîl), bir yıldı­zı on sekizinci (kalbü'l-Akreb) ve iki yıldızı da on dokuzuncumenzilidir (şevle).

9. Yay. Otuz bir yıldızdan oluşur. Sekiz yıldızı ayın yirminci (naâim), seyrek yıldızlı böl­gesi ise yirmi birinci menzilidir (belde).

10. Oğlak. Yirmi sekiz yıldızdan meydana geiir. İki yıldızı ayın yirmi ikinci menzilidir (sa'dü'z-zâbih).

11. Kova. Kırk iki aslî, üç talî yıldızdan oluşur. İki veya üç yıldızı ayı yirmi üçüncü (sa'dü'I-bula1). iki yıldızı Ak-rep'in iki yıldızı ile birlikte yirmi dördüncü (sa'dü's-suûd) ve dört yıldız da yirmi beşinci (sa'dü'l-ahbiyye) menzilidir.

12. Balık. Otuz dört aslî, dört talî yıldızdan meydana gelir. Pegasus(el-feresü'l-a'zam) veAndro-meda (zâtü'l-kürsî) kümelerinin güneyindedir.

Bazı yıldız kümelerini çeşitli şekillere benzeterek burç adı altında güneşin ve gezegenlerin yörüngeleri etrafında top­lama düşüncesi Mezopotamya'da Sumer-ler'e, milâttan önce 3000'lere kadar git­mektedir. Burçların isimlerine ilk defa çivi yazılı Sümer ve Akkad tabletlerinde ve burç anlamında olmasa da ilk burç sem­bollerine Eski Bâbil dönemi sınır taşla­rında rastlanmaktadır. İlk burçlar kuşağı tasviri Ptolemaik dönem Mısır sanatına aittir ve Denderân'daki bir tapınakta bu­lunmuştur; günümüz tasvirlerinin pro­totipidir. Halen bütün dünyada benim­senmiş olan ve aslında stilize edilmiş burç şekillerinden ibaret bulunan sembollerin tarihçesi bilinmemekte, bunların ilk defa Ortaçağ sonlarına ait Grek el yazmala­rında kullanıldığı görülmektedir. İsiâm sanatında bilinen ilk burçlar kuşağı tas­viri ise Emevîler'e ait Kusayru Amre kas­rının hamamında, sıcaklık kubbesinin içi­ne resmedilmiş gök haritasının çevresin­de yer almaktadır.