1- Nazarî, Amelî Türk Musi­kisi. Türk mû­sikisi kaidelerinin müsbet ilim esasları­na göre araştırılıp tesbit edildiği eser, en eskisinden başlayarak mûsikiyle ilgi­li kaynakların incelenmesi suretiyle ka­leme alınmıştır. Kendi bestelerinden yir­mi beşinin de yer aldığı eserde ayrıca 650 civarında yazar tarafından derlenen mûsiki eserinin notası mevcuttur. Bun­lar arasında Ezgi'nin otuz yıllık çalışma sonucu tesbit ettiği, Türk mûsikisinin zamanımıza ulaşan en büyük eseri ka­bul edilen Nâyî Osman Dede'ye ait Mi-râciyye'nin ayrı bir yeri vardır.

2- Türk Musikisi Klasiklerinden İlâhîler. Rauf Yekta, Ahmet İrsoy ve Ali Rifat Çağatay ile müşterek olarak hazırlanan eser "Türk Mûsikisi Klasiklerinden" ana başlığı altında yayım­lanan serinin ilk üç cildi olup 1. cildi tev-şîh, II ve III. ciltleri ilâhi notalarına ayrılmıştır.

3- Türk Musikisi Klasiklerinden Bektaşi Nefesleri. Rauf Yekta, Ahmet Irsoy ve Ali Rifat Ça­ğatay ile ortak hazırlanan bu eser adı ge­çen serinin iki cildini teşkil etmekte ve seksen dokuz nefes notası ile bazı ne­fes güftekâdarının hayatı hakkında kı­sa bilgiler ihtiva etmektedir.

4- Türk Mu­sikisi Klasiklerinden Mevlevi Âyin­leri. Ezgi, kırk bir adet âyîn-i şerif notasının güf-teleriyle birlikte yer aldığı bu eserin ilk dört cildini Rauf Yekta, Ahmet Irsoy ve Ali Rifat Çağatay ile, diğerlerini ise Ahmet İrsoy ve Mesut Cemil'le beraber ha­zırlamıştır. "Türk Mûsikisi Klasiklerin­den" serisi içinde yer alan eser on üç fa-sikülden meydana gelmekte olup günü­müzde Mevlevi" âyinleri konusunda kla­sik eser hüviyetini kazanmıştır.

5- Hafız Mehmed Zekâî Dede Efendi Külliyâtı. Ahmet İrsoy'la müştereken hazırlanan kitapta Zekâi Dede'nin eserlerinin notaları neşredil­miştir.

6- Eve Buselik, Mahur Buselik, Muhayyer Buselik, Neva Buselik, Bu­selik, Hisar Buselik Fasılları. Ahmet İrsoy'la birlikte hazırlan­mıştır.

7- Tanbûrî Mustafa Çavuş'un 36 Şarkısı Biri hariç eserde yer alan bütün şarkıların ara nağmeleri Suphi Ezgi tarafından bestelenmiştir.

8- Türk Musikisi Klasiklerinden Temcit-Na't-Salat-Durak. Ezgi tarafından tesbit edilen elli dört parça­nın notasını ihtiva eden eserde Arapça metinlerin tercümeleri de verilmiştir.

Suphi Ezgi'nin hepsi İstanbul Konser-vatuvarı neşriyatı olan bu eserlerinin dı­şında, ilk kısmı Musiki Mecmuası 'nda (sy. 17-19) tefrika edilmiş "Tanbur Me­todu" ile yarım kalmış bir "Türk Musiki­si Solfej Metodu" mevcuttur. Ayrıca İs­tanbul Enstitüsü üergisi'nde Türk mû­sikisi usul geçkilerini konu alan bir maka­lesi yayımlanmıştır. Ezgi Tanbûrî Ali Efendi. Hacı Arif Bey ve Şevki Bey külliyatlarını hazırlamaya çalışmışsa da bunları tamam­layamamıştır.

Suphi Ezgi 700'den fazla eser beste­lemiş, ancak bunlardan sadece durak. peşrev, saz semaisi, oyun havası, taksim, beste, ağır semai, yürük semai, marş ve şarkı formundaki 165'ini neşre lâyık gör­müştür. Sözleri Tevfik Fikret'e ait olan Vatan Şarkısı adlı eseri Paris Konserva-tuvarı profesörlerinden Albert Lavignac tarafından armonize edilmiştir. Şarkılarından yirmi sekizini, 1916 yılında Musahibzâde Celâl'in Lâle Devri Opereti için şair Nedim'in kaside, gazel ve şarkılarından bestelediği eserler teş­kil eder. Ayrıca kürdî makamının hüsey­nî-aşiran perdesindeki şeddini "aşkef-zâ", buseliğin aynı perdedeki şeddini de "ruhnüvâz" adlarıyla müstakil yeni ma­kamlar haline getirmiş ve şeref-i hamî-dî makamının adını "şerefnümâ" olarak değiştirmiştir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net