1- Nazarî, Amelî Türk Musi­kisi. Türk mû­sikisi kaidelerinin müsbet ilim esasları­na göre araştırılıp tesbit edildiği eser, en eskisinden başlayarak mûsikiyle ilgi­li kaynakların incelenmesi suretiyle ka­leme alınmıştır. Kendi bestelerinden yir­mi beşinin de yer aldığı eserde ayrıca 650 civarında yazar tarafından derlenen mûsiki eserinin notası mevcuttur. Bun­lar arasında Ezgi'nin otuz yıllık çalışma sonucu tesbit ettiği, Türk mûsikisinin zamanımıza ulaşan en büyük eseri ka­bul edilen Nâyî Osman Dede'ye ait Mi-râciyye'nin ayrı bir yeri vardır.

2- Türk Musikisi Klasiklerinden İlâhîler. Rauf Yekta, Ahmet İrsoy ve Ali Rifat Çağatay ile müşterek olarak hazırlanan eser "Türk Mûsikisi Klasiklerinden" ana başlığı altında yayım­lanan serinin ilk üç cildi olup 1. cildi tev-şîh, II ve III. ciltleri ilâhi notalarına ayrılmıştır.

3- Türk Musikisi Klasiklerinden Bektaşi Nefesleri. Rauf Yekta, Ahmet Irsoy ve Ali Rifat Ça­ğatay ile ortak hazırlanan bu eser adı ge­çen serinin iki cildini teşkil etmekte ve seksen dokuz nefes notası ile bazı ne­fes güftekâdarının hayatı hakkında kı­sa bilgiler ihtiva etmektedir.

4- Türk Mu­sikisi Klasiklerinden Mevlevi Âyin­leri. Ezgi, kırk bir adet âyîn-i şerif notasının güf-teleriyle birlikte yer aldığı bu eserin ilk dört cildini Rauf Yekta, Ahmet Irsoy ve Ali Rifat Çağatay ile, diğerlerini ise Ahmet İrsoy ve Mesut Cemil'le beraber ha­zırlamıştır. "Türk Mûsikisi Klasiklerin­den" serisi içinde yer alan eser on üç fa-sikülden meydana gelmekte olup günü­müzde Mevlevi" âyinleri konusunda kla­sik eser hüviyetini kazanmıştır.

5- Hafız Mehmed Zekâî Dede Efendi Külliyâtı. Ahmet İrsoy'la müştereken hazırlanan kitapta Zekâi Dede'nin eserlerinin notaları neşredil­miştir.

6- Eve Buselik, Mahur Buselik, Muhayyer Buselik, Neva Buselik, Bu­selik, Hisar Buselik Fasılları. Ahmet İrsoy'la birlikte hazırlan­mıştır.

7- Tanbûrî Mustafa Çavuş'un 36 Şarkısı Biri hariç eserde yer alan bütün şarkıların ara nağmeleri Suphi Ezgi tarafından bestelenmiştir.

8- Türk Musikisi Klasiklerinden Temcit-Na't-Salat-Durak. Ezgi tarafından tesbit edilen elli dört parça­nın notasını ihtiva eden eserde Arapça metinlerin tercümeleri de verilmiştir.

Suphi Ezgi'nin hepsi İstanbul Konser-vatuvarı neşriyatı olan bu eserlerinin dı­şında, ilk kısmı Musiki Mecmuası 'nda (sy. 17-19) tefrika edilmiş "Tanbur Me­todu" ile yarım kalmış bir "Türk Musiki­si Solfej Metodu" mevcuttur. Ayrıca İs­tanbul Enstitüsü üergisi'nde Türk mû­sikisi usul geçkilerini konu alan bir maka­lesi yayımlanmıştır. Ezgi Tanbûrî Ali Efendi. Hacı Arif Bey ve Şevki Bey külliyatlarını hazırlamaya çalışmışsa da bunları tamam­layamamıştır.

Suphi Ezgi 700'den fazla eser beste­lemiş, ancak bunlardan sadece durak. peşrev, saz semaisi, oyun havası, taksim, beste, ağır semai, yürük semai, marş ve şarkı formundaki 165'ini neşre lâyık gör­müştür. Sözleri Tevfik Fikret'e ait olan Vatan Şarkısı adlı eseri Paris Konserva-tuvarı profesörlerinden Albert Lavignac tarafından armonize edilmiştir. Şarkılarından yirmi sekizini, 1916 yılında Musahibzâde Celâl'in Lâle Devri Opereti için şair Nedim'in kaside, gazel ve şarkılarından bestelediği eserler teş­kil eder. Ayrıca kürdî makamının hüsey­nî-aşiran perdesindeki şeddini "aşkef-zâ", buseliğin aynı perdedeki şeddini de "ruhnüvâz" adlarıyla müstakil yeni ma­kamlar haline getirmiş ve şeref-i hamî-dî makamının adını "şerefnümâ" olarak değiştirmiştir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net