Hafız Yûsuf Efendi (1857-1925) Türk bestekârı, hanende ve mûsiki hocası.

Girit adasında Hanya şehrinde doğdu. Babasının adı Ahmed'dir. Küçükyaşta aile­siyle birlikte İstanbul'a gitti. Müşir Şâkir Paşa'nın himayesinde yetişti, öğrenimini tamamladıktan sonra Trabzon defterda­rı Şefik Bey'in maiyetinde Trabzon'da bir müddet memurluk yaptı. Dönüşünde kı­sa bir süre Enderun'a alındıysa da şeh­remini Rıdvan Paşa'nın aracılığı İle Fatih Belediye Dairesi Tahrîrat kâtipliğine geç­ti. Bir müddet Enderun'da musikişinaslar arasında bulunduğu için Enderûnî Yûsuf, bir ara Vezneciler'de Zeynep Ha­nım Konağı karşısında bir tütüncü dük­kânı işlettiğinden Attar Yûsuf ve uzun süre Kadıköy'de oturması sebebiyle Kadıköylü Yûsuf olarak da anılır. Hafız Yû­suf vefatında Karacaahmet Mezarlığı*na defnedildi.

Bilhassa sesinin güzelliği ve besteleriyle tanınan Hafız Yûsuf'un ilk mûsiki bil­gilerini kimden aldığı belli değilse de hâ­misi Şâkir Paşa'nın konağındaki toplantı­lara katılarak yetiştiği bilinmektedir. Da­ha sonra kendi kendini yetiştirerek za­manla devrin mûsiki toplantılarının vaz­geçilmez hanendeleri arasında yer aldı. Bunda sahip olduğu geniş repertuvarın da büyük etkisi olduğu muhakkaktır. Kemânî Mike, Kirkor ve Şeref Dürrî efendi­ler. Kanunî Solak Mihal ve Şemsi efendi­ler, Santûrî Edhem Efendi, Tanbûri Garbis Efendi, Giriftzen Rızâ Bey, Ûdî Basri Bey, Hanende Beylerbeyin Hakkı Bey, Ha­cı Kirâmî Efendi, Domates Ahmed Bey gibi devrin önde gelen mûsikişinaslanyla meşklere katılmıştır. Hafız Yûsuf dinî mûsikiye de vâkıftı; bu sahada bilhassa mevlidhanlığı ön plana çıkmaktadır.

Hafız Yûsuf Efendi'nin en önemli vasıf­larından biri de mûsiki hocalığıdır. Bazı şehzadelere mûsiki dersi vermiş, II. Meşrutiyet'in ilânından sonra Kadıköy'de ku­rulan Şark Mûsikisi Cemiyetİ'nin eğitim kadrosunda yer almış, çeşitli mektepler­de fahrî mûsiki hocalığı yapmış, bu ara­da birçok talebe yetiştirmiştir. Halit Lemi Atlı ve Münir Nurettin Selçuk en meş­hurlarıdır. Üslûp sahibi bir bestekâr ola­rak tanınan Hafız Yûsuf'un günümüze ulaşan ve sayılan ellinin üzerinde bulu­nan eserlerinden sadece birkaçı ilâhi ve marş formunda olup diğerleri şarkıdır. Bunlar arasında, "Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri" mısraı ile başlayan kürdîli-hicazkâr şarkısı ile, "0l gonca -dehen bir gül-i handan olacaktır" mısraı ile baş­layan buselik şarkısı ve hicaz makamın­da, "Mülk-i cihan sultânı" mısraı ile baş­layan ilâhisi çok tanınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net