Hezârfen Hüseyin Efendi (ö. 1103/1691) Ansiklopedist Osmanlı âlimlerinden.

İstanköy adasında doğdu. Babasının adı Cafer'dir. Kaleme aldığı bazı eserlerde künyesini Hüseyin b. Ca'fer İstanköyî eş-şehîr be-Hezârfen şeklinde verir. İstanköy'de başladığı eğitimini genç yaşta git­tiği İstanbul'da tamamladığı anlaşılan Hüseyin Efendi sarayda bulunduğu es­nada IV. Mehmed'e tarih hocalığı yaptı; bir süre de Dîvân-ı Hümâyun tercümanı Ali Ufkî Bey'in yanında görev aldı. Bu sı­rada devlet adamlarının dikkatini çekti, Veziriazam Fâzıl Ahmed Paşa'nm himaye­sine girdi ve onunla birlikte Girit seferine katıldı. 0 sıralarda muhtemelen defter eminliği görevinde bulunuyordu. Daha sonra ilme olan merakı sebebiyle devlet hizmetinden ayrılıp hayatını özel dersler vererek sürdürdü; kendisini okumaya, öğ­renmeye, araştırmaya ve kitap telifine verdi. Bildiği Grekçe ve Latince sayesinde Batı kaynaklarıyla da ilgilendi. Bu kaynak­lardan faydalanarak Grek, Roma ve Bi­zans tarihlerine dair çalışmalar yaptı. Bu arada İstanbul'a gelen Comte de Marsigli, Demetrius Cantemir, Rr. Petis de la Croix ve Antoine Galland gibi şarkiyatçılarla ta­nıştı. Bunlardan, XIV. Louis tarafından 1670'te elçi olarak gönderilen Charles Marie Français de Nointel'in yanında ge­len, İstanbul'da ilmî incelemelerde bulun­makla görevli Antoine Galland Joumal"\n-de Hüseyin Efendi'den zeki, bilgili, iyi ye­tişmiş ve Fransızca'yı öğrenerek Fransa'­yı görmek isteyen bir kimse olarak bah­setmektedir. Bu dostluk vesilesiy­le Hüseyin Efendi birçok defa Fransa se­farethanesine yemeğe çağırılmış, bu da­vetlerin birinde Tenkihu't-tevârîh adlı eserinin bir nüshasını Fransız elçisine he­diye etmiştir. Hezarfen Hüseyin Efendi'­nin öteki devlet elçileriyle de dostluk mü­nasebetlerinde bulunduğu ve zengin kü­tüphanesini onların istifadesine açtığı an­laşılmaktadır. Nakşibendiyye tarikatına mensup olan Hüseyin Efendi bir rivayete göre 1089'da (1678) [289] fakat daha sağlam bir rivayete göre 1103'te (1691) vefat etmiştir.

Eserleri

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net