On yedi kitabı ve 300'e yakın makalesi bulunan Kafesoğlu'nun en önemli çalışması Türk Millî Kültürü adlıeseridir(Ankara 1977; istanbul 1983, 1984,  1986). Türk milletinin 4000 yıllık ta­rihe ve zengin bir kültüre sahip olduğu görüşünden hareket eden Kafesoğlu bu eserinde kültür ve medeniyet nazariyele­rini, göçebelik meselesini, Türklerin adı, soyu. anayurdu ve yayılmalarını, İslâm ön­cesinde kurulan Türk devletlerini, bu dev­letlerin sosyal yapısını, din. iktisat, edebi­yat, kültür, sanat ve düşünce hayatlarını, ahlâk anlayışlarını ve Türk-İslâm dönemi Türk kültürünü derinlemesine ele almış­tır. Diğer eserleri de şunlardır: Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu Selçuk­lu Ailesinin Menşei Hakkında (İstan­bul 1955), Harezmşahlar Devleti Tarihi (Ankara 1956, 1984), Türkler ve Mede­niyet istanbul 1957, Malazgirt Mey­dan Muharebesi (Erzurum 1959], Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri (Ankara 1966), Selçuklu Tarihi (Ankara 1972, 1992), Sultan Melikşah (Ankara 1973), Türk Kültür Tarihi (Ankara 1977), Kutadgu-Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri (Ankara 1980), Eski Türk Dini (An­kara 1980), Türk-İslâm Sentezi (İstan­bul 1985), Bulgarların Kökeni, Türk Bozkır Kültürü   (Ankara 1987). Makaleleri. "Doğu Anadolu'ya İlk Selçuklu Akını (1015-1021) ve Tarihi Ehem­miyeti, "TürkTarihinde Moğollar ve Cengiz Meselesi, Selçuklu Tarihinin Meseleleri, XII. Asra Kadar Türklerin İs­tanbul Muhasaraları, Ana­dolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Ku­ruldu?", "Kalka-şandî, Keykubad, III. Alaeddin, Kök-Börü" , "Mahmûd Gaznevî", Malazgirt Muharebe­si, Nizâmü'l-Mülk, Selçuklular, Alparslan.

TDV İslâm Ansiklopedisi