Muhammed b. Sıddîk el-Minşâvî (1920-1969) Mısırlı hafız ve kârî.

20 Ocak 1920'de Mısır'ın Sûhâc vilâyeti­ne bağlı Minşât köyünde doğdu. Fertleri­nin çoğu hafız olan bir ailede yetişti. Ba­bası, kıraat ve tecvidde Mısır'ın meşhur kurrâsından Şeyh Muhammed Rifafin takdirini kazanmış bir zattı. Minşâvî on bir yaşında Minşât'ta Muhammed en-Ne-mekî'nin yanında Kur'ân-ı Kerîm'i ezber­ledi. Kahire'ye giderek Muhammed Ebü'l-Alâ ve Muhammed Suûdrden Kur'an ilim­lerine dair dersler aldı. Babası ve amcası Ahmed es-Seyyid'le birlikte Kur'an tilâvet etmek üzere Mısır'da çeşitli yerlere se­yahatler yaptı. "İmâmü'l-kâriîn" lakabıy­la anılan Mİnşâvînin kendinden küçük iki kardeşi de güzel sesleri ve tilâvetleriyle tanınmış olup bunlardan Mahmûd Sıddîk el-Minşâvî halen Mısır'ın radyo istasyonla­rında Kur'an okumayı sürdürmektedir.

1953 yılında Mısır Radyosu'nda Kur"an okumaya başlayan ve yurt dışı seyahatleriyle İslâm dünyasında tanınan Minşâvî'nin şöhreti kısa zamanda yayıldı. 1950'-de Endonezya'ya, 19S6'da Suriye'ye yaptı­ğı seyahatler vesilesiyle kendisine liyakat nişanları verildi. 1950 yılında Kahire'de dâîler (vaiz, hatip ve mürşidler) günü müna­sebetiyle düzenlenen törende de birinci dereceden cumhuriyet nişanı ile ödüllen­dirildi. Asya, Afrika ve Avrupa'daki pek çok ülkeyi ve müslüman toplulukları ziya­ret eden, gittiği yerlerde tilâvetiyle dinle­yenleri etkilemeyi başaran Minşâvî Ocak 1969'da vefat etti.

Kur'an kıraati Minşâvî için bir iş değil bir misyondu. Kitleler ondan etkileniyor, dinleyenler huşûun zirvesine ulaşıyordu. Minşâvî'nin tatlı sesi ve disiplinli tilâveti kâriler için Kur'an'] güzel okumanın örne­ğini oluşturdu. Onun Mısır ve diğer ülke­lerin radyolarında kayda alınmış 150'den fazla tilâveti bulunmakta, ayrıca tertîl üzere okuduğu Kur'ân-ı Kerîm'in tama­mı halen Mısır'da İzâatü'l-Kur'âni'l-Ke-rîm'de her gün yayımlanmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi