Severini ’nin önerisiyle Paris’e kısa bir gezi yapan Fütüristler son eğilimleri, özellikle de
Kübizm’i tanımak olanağını buldular. Bundan sonraki çalışmalarında renk aynştıncılığı ile Kübizm’in biçimi parçalama yöntemlerini birleştirerek yeni biçimsel olanaklar denediler. Bu biçimsel kaygıyla oluşturdukları ve kent yaşamı, ışık, enerji, mekanik hareketler, gürültü gibi öğeleri tek bir görsel deneyde kaynaştıran yapıtlannı 1912’de Paris’te sergilediler. Fütürizm’in kuramsal alandaki sözcülüğünü 1916’ya değin Floransa’da yayımlanan Voce dergisi yürüttü. 1913’te de harekete yeni katılan Ardengo Soffici ile eleştirmen Giovanni Papini Lacerba adlı fütürist dergiyi yayımlamaya başladılar. Daha sonra Fütüristler arasına Mario Sironi,(1885-1961) Ottone Rosai (1895-1957) ve Enrico Prampolini (1894-1956) gibi sanatçılar da katıldı.

Fütürizm plastik sanatlar alanındaki önderi Boccioni’nin 1916’daki ölümü ve I. Dünya Savaşı nedeniyle gerçek ve özgün bir sanat hareketi olmaktan uzaklaştı. Marinetti’nin Mussolini’nin yanında yer almasıyla da iyice siyasal bir boyut kazandı. Mussolini’nin iktidara gelişinden sonra faşizmin sanatsal ideolojisi haline büründü; ancak başlangıçtaki dinamizme ve yaratıcılığa bir daha hiç ulaşamadı. Fütürizm, Kübizm’in biçimi parçalama yöntemlerini, şiddetli renk kullanımı ile birleştirmekle birçok Kübist sanatçının, Picasso ve Braque ’ın  renksiz paletinden uzaklaşmasına yol açtı. Böylece Bireşimci Kübizm’e geçişi kolaylaştırmış oldu. Fütürizm, bir dizi sanat hareketini de etkiledi. Vortisizm, Alman Dışavurumculuğunun bazı biçimleri, Moskova’da 1913-1915 arasında gelişen öncü resim anlayışı bunlar arasındadır. Almanya, Fransa ve Hollanda’da 1920’lerin mimarlığı da büyük ölçüde fütürist düşüncelerin etkisi altında kaldı. Ancak Fütürizm’den en çok Devrim sonrası Sovyet sanatı etkilendi, ideolojilerinin birbirine ters olmasına karşın, Mayakovski’ninşiirdeki fütürizmi ve Rus Konstrüktüvizmi’nin (Yapımcılık) özellikle mimarlık alanındaki ürünleri doğrudan doğruya fütürist düşüncelerin uygulamalan niteliğindedir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net