Leylâ Hanım (ö. 1847) Lirik aşk şiirleriyle tanınan divan şairi.

İstanbul'da doğdu. Kazasker Moralızâde Hâmid Efendi'nin kızıdır. Hayatı hak­kında fazla bilgi olmadığı gibi doğum ta­rihi de bilinmemektedir. Kendi şiirlerin­den anlaşıldığı üzere dayısı Keçecizâde İz­zet Molla'dır. Divanında kendisine şiirde yol göstermiş olan İzzet Molla'yı üstadı ve hocası olarak gösteren ifadelerin yer al­dığı görülür. Leylâ Hanım kültürünü için­de bulunduğu münevver aile çevresinden alarak yetişmiştir. Genç yaşta evlenmiş­se de geçinemediği kocasından bir hafta içinde, bir rivayete göre ise daha nikâh gecesi ayrılmıştır. Hassas ve ince yara­tılışta, hür düşünceli bir kadın olması do­layısıyla evliliği sürdüremediği söylenir.

Leylâ Hanım'ın şiirlerinden onun saray çevresiyle ilgisi bulunduğu belli olmakta­dır. Babasının Ölümüyle hayatının sonla­rına doğru geçim sıkıntısı içine düşünce II. Mahmud için yazdığı kasidede duru­munu anlatarak ondan yardım dilemek­tedir. Esma Sultan'a da bu yolda yazdığı şiirler vardır. 1840 'ta kendisine 150 kuruş maaş bağlanan Leylâ Hanım saraya sun­duğu sonraki manzumelerinde gördüğü yardıma teşekkür eder. Sarayla ilgisinin sürdüğünü gösteren tarih manzumeleri arasında hükümdarın kızlarının doğumu hakkında, Fatma ve Münîre sultanların düğünleriyle Şehzade Abdülmecid ve Ab-dülaziz'in sünnetlerini tebrik eden kıta­ları göze çarpar. II. Mahmud'un kızı Atıyye Sultan'ın doğumu münasebetiyle söyle­diği tarih manzumesinde hükümdardan sürgünde bulunan dayısı İzzet Molla'nın affını talep etmektedir. Hayatının son yıl­larında Mısır'da divanı basılan Leylâ Ha­nım İstanbul'da öldü ve Mevlevîliğe bağ­lılığı dolayısıyla Galata Mevlevîhânesi'nin bahçesindeki kabristana gömüldü. Döne­minin şairlerinden Şeref Hanım, "Adne aldı gitti Leylâ Hanım'ı Kays-i ecel" mıs­raını Ölümü için tarih düşürmüştür.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net