Leylâ Hanım (ö. 1847) Lirik aşk şiirleriyle tanınan divan şairi.

İstanbul'da doğdu. Kazasker Moralızâde Hâmid Efendi'nin kızıdır. Hayatı hak­kında fazla bilgi olmadığı gibi doğum ta­rihi de bilinmemektedir. Kendi şiirlerin­den anlaşıldığı üzere dayısı Keçecizâde İz­zet Molla'dır. Divanında kendisine şiirde yol göstermiş olan İzzet Molla'yı üstadı ve hocası olarak gösteren ifadelerin yer al­dığı görülür. Leylâ Hanım kültürünü için­de bulunduğu münevver aile çevresinden alarak yetişmiştir. Genç yaşta evlenmiş­se de geçinemediği kocasından bir hafta içinde, bir rivayete göre ise daha nikâh gecesi ayrılmıştır. Hassas ve ince yara­tılışta, hür düşünceli bir kadın olması do­layısıyla evliliği sürdüremediği söylenir.

Leylâ Hanım'ın şiirlerinden onun saray çevresiyle ilgisi bulunduğu belli olmakta­dır. Babasının Ölümüyle hayatının sonla­rına doğru geçim sıkıntısı içine düşünce II. Mahmud için yazdığı kasidede duru­munu anlatarak ondan yardım dilemek­tedir. Esma Sultan'a da bu yolda yazdığı şiirler vardır. 1840 'ta kendisine 150 kuruş maaş bağlanan Leylâ Hanım saraya sun­duğu sonraki manzumelerinde gördüğü yardıma teşekkür eder. Sarayla ilgisinin sürdüğünü gösteren tarih manzumeleri arasında hükümdarın kızlarının doğumu hakkında, Fatma ve Münîre sultanların düğünleriyle Şehzade Abdülmecid ve Ab-dülaziz'in sünnetlerini tebrik eden kıta­ları göze çarpar. II. Mahmud'un kızı Atıyye Sultan'ın doğumu münasebetiyle söyle­diği tarih manzumesinde hükümdardan sürgünde bulunan dayısı İzzet Molla'nın affını talep etmektedir. Hayatının son yıl­larında Mısır'da divanı basılan Leylâ Ha­nım İstanbul'da öldü ve Mevlevîliğe bağ­lılığı dolayısıyla Galata Mevlevîhânesi'nin bahçesindeki kabristana gömüldü. Döne­minin şairlerinden Şeref Hanım, "Adne aldı gitti Leylâ Hanım'ı Kays-i ecel" mıs­raını Ölümü için tarih düşürmüştür.