NEDİM-İ KADİM ( ? - 1670)

Osmanlı Divan şairi. Yalın Türkçe gazelleri ile tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Doğum tarihi belli değildir. Asıl adı Mehmed’dir. 18.yy’da yaşayan Lale Devri’nin ünlü şairi Nedim ile karışmaması için Nedim-i Kadim diye anılmıştır. Söylentiye göre bir berberin oğludur. İyi bir öğrenim görüp Arapça, Farsça öğrendi. Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den mülazemet alıp müderris oldu. 1654’te Cenabi Efendi, 1658’de Sadi Efendi medreselerinde müderrislik yaptı. Genç sayılacak yaşta öldü. Nazım Çelebi ölümüne “Nedîmi kıldı Mevlâ bezmgâh-ı vaslına da’vet” tarihini düşürmüştür.

Küçük bir Divan’ı vardır. Halil Nihad’ın (Boztepe) yayımladığı Nedim Divanı’nın sonuna eklenmiştir. Dili sadedir. İstanbul Türkçesi ile şiirler yazmıştır.Gazellerindeki kafiye ve redifler çoğu zaman Türkçe sözcüklerden seçilmiştir. Şiire getirdiği ses uyumu 18. yy’da Nedim’e ve hatta ondan sonra gelenlere kadar uzanmıştır. Nedim, adaşının sevdiği bir gazelini taştir etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Divan, (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emanet Hâzinesi No. 1639/2); Divançe-i Nedim-i Kadim, (ö.s.), Halil Nihad (Boztepe) (yay.), 1922.

•    KAYNAKLAR: Bursalı Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri II, 1916; A. Gölpınarlı, 17. Yüzyıl Divan Şiiri, 1954.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi,