Tahir Olgun, daha çok kullandığı ismi ile Tâhir'ül Mevlevî (İstanbul, 13 Eylül 1877 - İstanbul, 20 Haziran 1951)Şair, yazar, Mevlevî Dedesi, mutasavvıf, gazeteci, müderris, mesnevî-hân ve edebiyat tarihçisi gibi çok yönlü bir kişiliktir.

Gülhane Askerî Rüşdiyesini, Menşe-i Küttâb-ı Askeriye Mektebini bitirdi. Uzun müddet Daruşşafaka ve Kuleli Askeri liselerinde Arapça, Farsça Türk Edebiyatı ve tarih dersleri verdi. Şapka kanununa muhalefet iddiasıyla tutuklanıp idam edilen İskilipli Âtıf Efendi ile İstiklal Mahkemelerinde yargılandı ve beraat etti. Son yıllarında İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu'nda görev alarak Türkçe yazma divanlarının kataloglarının hazırlanmasında çalıştı.

Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminde yaşamış son ve en önemli temsilcilerinden Olgun, şiir yazmaya, 16 yaşındayken Hâfız’ın gazellerinden bazılarını manzum olarak tercüme etmekle başlamış; geride arûz ve hece vezinleriyle muhtelif mevzûlarda yazılmış birçok manzûme bırakmıştır.

 

Tarih düşürme konusunda çok başarılı olan Tâhir'ül Mevlevî, değişik olay ve kişilerle ilgili çok sayıda tarih kıt'ası ve tarih manzûmeleri nazmetmiştir.

 

Mevlevi tarikatı mensubu olan Tahir Olgun, daha çok Tahirü'l-Mevlevi imzasını kullandı. Divan tarzında eserler ortaya koydu, Mahfil adlı bir dergiyi 1920-1926 yılları arasında 68 sayı olarak yayınladı.

Yazılarını sâde ve akıcı bir üslupla yazar. Şiir ve yazılarının en belirgin özelliği samimiliktir. İnandığına sonuna kadar bağlı kalan oldukça hassas bir şairdir. Tâhir'ül Mevlevî’nin Türk ve İslâm tarihi, siyer, Türk Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Mevlânâ ve Mevlevîlik, edebî bilgiler, şiir şerhi, çeviri, biyografi, basın hayatı gibi değişik konularda yazılmış olan önemli eserleri vardır. Onun Edebiyat Lügati bugün için dahi önemli bir kaynaktır. Mesnevî Şerhi ise kuşkusuz en önemli eseridir ve bugün de ilgiyle okunmaktadır.

 

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net