Nâbi, Türk Dîvân edebiyatı şâiri, yazar. (D. Urfa 1642 - Ö. İstanbul 1712)

Asıl adı Yusuf'tur. Urfa'da doğdu. Önemli ilim adamları yetiştirmiş Gaffarzâde ailesine mensubtur. ürfa'da arzuhalcilikle işe başladı, daha sonra 24 yaşında İstanbul'a seldi (1664). Musahib Mustafa Paşa'nın önce divan kâtibi oldu. 1678'de hacca gitti. Dönüşünde Mustafa Paşa'nm kethüdası oldu. Bu Paşa'nın ölümü üzerine Haleb'e gitti. 25 yıl Halep'te zengin bir hayat sürdü. Eserlerinden Hayriyye ve Hayrabâd'ı burada yazdı, divanını orada düzenledi. Baltacı Mehmed Paşa Vali olarak geldiği Halep'ten İstanbul'a sadrazam olarak dönerken Nâbi'yi de yanında götürdü (1710). Bu sırada 70 yaşına varmış olan Nâbi İstanbul'da üstad olarak büyük rağbet gördü, 1712 yılında İstanbul'da öldü. Mezarı Üsküdar'da Karacaahmed mezarlığındaki Miskinler tekkesi civarındadır.