AHİRET
 
Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.

Ahiret, evvelin mukabili ve "son" mânasındaki âhirin müennesi olup Kur'an'-da 110 yerde geçer. Bunun yirmi altı­sında müzekker ve el-yevm kelimesine sıfat şeklinde el-yevmü'l-âhir (son gün). dokuzunda dâr İle sıfat veya isim tam­laması halinde ed-dârü'l-âhire, dârü'l-âhire (son ikamet mahalli), birinde en-neş'etü'l-âhire (ikinci yaratılış, son hilkat) tarzında, elli yerde de dünya ile (ikisin­de dünya mânasındaki ûlâ ile) mukabele edilmiş olarak zikredilir. el-Âhİrenin, ya­lın olarak kullanıldığı yerlerde de ed-dâ­rü'l-âhire tamlaması mânasında olduğu kabul edilir. Bu kullanılış şekillerinden de anlaşılacağı üzere âhiret mefhumu İle dünya mefhumu arasında sıkı bir münasebet vardır. Âhiret dünya hayatı­nı takip eden, ona benzer fakat daha değişik ve ölümsüz bir hayattan, ebedi­yet âlemine ait çeşitli merhaleler ve hal­lerden ibarettir.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net