Kavim. Topluluk, halk, ırk.

Sözlükte "aynı soydan gelen, töre, dil ve kültürleri bir olan insan topluluğu" anla­mına gelen kavim (kavm) "ırk, millet" mânasında da kullanılır. Yeni bir kavram olan kavmiyye de (kavmiyetçilik) "milliyetçilik, ırkçılık" anlamındadır. Arap dilci­leri, kavim kelimesini genellikle tekili ol­mayan topluluk ismi olarak değerlendirmişlerdir. Bunun çoğulu akvam, çoğulu­nun çoğulu ekâvim. ekâvîm ve ekâyim-dir. Kelimenin nadiren "nisa" (kadınlar) karşıtı olarak yalnız erkekler için kullanıl­dığı olmuşsa da umumiyetle erkek ve ka­dınlardan oluşan topluluğu ifade eder; nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de her iki şekilde de, yani hem müzekker hem müennes olarak yer almıştır. Kavmiyye, Arapça'da milliyetçilik kavramını karşılamak için modern dönemde ortaya çıkmış bir keli­medir. Ayrıca kavm karşılığı olarak üm­met kelimesi de kullanılır.

Kur'ân-ı Kerîm'de kavim genellikle "topluluk" mânasında 383 yerde ve tekil olarak geçmektedir. Bu âyetlerde aklını kullanan, bilen. Allah'ı seven ve Allah ta­rafından sevilen, düşünüp ibret alan, iyi ameller işleyen, iman eden, şükreden, söz dinleyen, adaletli davranan kavimler yanında bunların zıddı özelliklere sahip olanlardan da söz edilir.[meselâ bk- Bakara 2/164, 230, 250, 258; Âl-i İmrân 3/ 117; Nisâ 4/78; Mâide 5/22, 26, 54, 58,84; En'âm 6/77, 99, 126; A'râf 7/ 58,81, 133, 138; Yûnus 10/67; Şuarâ 26/ 105, 160; Neml 27/60; Ankebût 29/ 30; Zâriyât 51/53] İlâhî bir rahmet ola­rak her kavme kendi dilini konuşan bir peygamber gönderildiği ve Allah'ın emir­lerini tebliğ eden elçi gönderilmeden hiç­bir kavme azap edilmeyeceği yine Kur-'ân-i Kerîm'de belirtilmiştir. Kur'an'da bir­çok âyet. peygamberlerin gönderildikleri toplumları Allah'a iman ve ibadete, iyili­ğe ve doğru yola davet amacıyla yaptıkla­rı, "ey kavmim" diye başlayan uyarı ve na­sihatlerini ihtiva etmektedir.[meselâ bk. Bakara 2/54; A'râf 7/59, 61, 65. 73; Hûd 1 1/29, 50, 52, 85, 89, 93; Nûh 71/1-4] Bazı âyetlerde, peygamberlere karşı ka­vimlerinin veya bazı kesimlerin takındık­ları olumsuz tavırlar ve verdikleri cevap­lar anlatılır.[meselâ bk.A'râf 7/60, 66, 82, 88, 90; Hûd 11/27, 38; Mü'minûn 23/ 24, 33; Neml 27/56; Ankebût 29/24, 29]

Yorumlar  

0 #1 Muhamed 17-06-2017 17:36
Sınav için çooook gerkli bilgiler buldum
Teşekkür ederim
Alıntı

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net