WESTERMARCK, Eduard Alexander (1862-1939)

Finlandiyalı filozof ve bilgin. Ahlak ilkelerinin sevinç ve üzüntü yaratan olaylardan kaynaklandığı görüşünü savunmuştur.

30 Kasım 1862’de Helsinki’de doğdu, 3 Eylül 1939’da Lapinlahti’de öldü. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra 1881’de girdiği Helsinki Üniversitesi’nde felsefe, antropoloji ve sosyoloji okudu. 1889’da evlenme sorununu içeren çalışmasıyla doktor sanını kazandı. Değişik kurumlarda çalıştı, 1904’te Londra Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak felsefe, sosyoloji ve antropoloji okuttu, 1906’da Helsinki Üniversitesi’ ne felsefe profesörü oldu. 1918’de İsveç’te kurulan Abo Akademisi’ne önce üye, sonra başkan seçildi, öteki görevlerini bıraktı. Avrupa dışında, yedi yıl süren gezilere çıkarak, değişik toplulukların gelenek, görenek, inanç, yaşama biçimi, sanat ve halkbilgisi konularında incelemeler yaptı. Bu inceleme ve araştırmalardan edindiği bilgilere dayanarak ahlak, estetik ve felsefe sorunlarını açıklamaya çalıştı.

Ahlak ilkeleri ve psikoloji verileri

Westermarck’ın geliştirdiği felsefe öğretisinin temelini ahlak sorunları oluşturur. Ona göre ahlak konusunun aydınlığa kavuşması için psikoloji verilerinden yararlanma gereği vardır. Çünkü psikoloji insan davranışlarının kaynağını araştıran, onunla ilgili sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan tek bilimdir. Ahlak, insanın düşünme yetisi bakımından, içinde bulunduğu gelişim süreci dışında bağımsız bir alan diye görülmemelidir. İnsanda anlığa dayalı gelişmeyle yan yana yürüyen ve denetleyici öğe niteliği taşıyan “vicdan” vardır. Vicdanın evrimiyle ahlak ilkeleri, anlık yetileri arasındaki bağlantı bir yandan düşünme eylemine, bir yandan da toplumsal uyarımlara dayanır. Vicdan geliştikçe denetleyici, seçici, düşünücü gücü de çoğalır. Bu gelişme geçmişten geleceğe doğru uzayan, kesintiye uğramayan bir süreçtir. Bu gelişim sürecini anlamak için yalnız uygar insanlar değil, tüm insan türünü gözlemlemek, onun yayılış alanını saptamak gerekir. Oysa bu yapılmamış, filozoflar ileri uygarlık aşamasında bulunan toplulukları incelemekle yetinmişlerdir. Ahlak kavramlarının, psikolojiye dayanılarak, kaynağı araştırıldığında insanın temel eğilimlerinden biri olan “heyecan’la karşılaşılır.