İnebahtı Savaşı. Osmanlı donanması ile müttefik Haçlı donanmaları arasında meydana gelen deniz savaşı (17 Cemaziyelevvel 979 / 7 Ekim 1571).

Sıngın Donanma Savaşı olarak da bilinir. Osmanlı deniz tarihinde yenilgiyle sonuç­lanan ve donanma kaybedilen ilk büyük savaş olarak kabul edilmektedir. II. Selim zamanında Venedik idaresindeki Kıbrıs'a sefer düzenlenmesi ve adanın Osmanlı­lar tarafından fethi üzerine (978/1570), başta papalık olmak üzere Venedik ve İs­panya gibi büyük donanmalara sahip dev­letlerin öncülüğünde Kıbrıs'ı kurtarmak için bir Haçlı ittifakı kuruldu (20 Mayıs 1571). Bu ittifakın hazırlıkları ile meşgul olan ve tek başına donanma ile Kıbrıs'a yardıma gitmeye cesaret edemeyen Ve­nedik, adanın düşüşünden sonra bu­nun karşılığını Adriyatik'teki Osmanlı kıyılarına saldırmakla almak istedi. Ra­mazan 978'de (Şubat 1571) İstanbul'a ge­len haberlerde İspanya ve Venedik donanmasının Kefalonya ve Zaklise tarafların­da olduğu bildirilmişti. Bunun üzerine Os­manlılar biri Kıbrıs'a yapılacak müttefik yardımını önlemek, diğeri henüz alına­mamış olan Magosa'ya ikmalde bulun­mak amacıyla iki donanma hazırlamak için harekete geçtiler. Şubat ve mart ay­larında Rumeli ve Anadolu'daki kadılıkla­ra kürekçi temini; Çorum. Ankara, Çankı­rı, Canik ve Karahisarışarkî sancaklarına da sipahileriyle birlikte donanmaya katıl­maları için emirler gönderildi. Ayrıca sahillerde ge­mi inşa etmek isteyen levent reislerine yardımcı olunması talimatı verildiği gibi 18 Ramazan 978'de (13 Şubat 1571) Avlonya azaplar ağası olan Kara Hoca bu re­islere başbuğ tayin edildi. Manya âsileri İspanya ve Venedik ile İş birliği yaptığın­dan karadan da 2 Zilhicce'de (27 Nisan) Vezir Ahmed Paşa serdarlığında Arnavut­luk ve Dalmaçya kıyılarına bir ordu gön­derildi.

Kıbrıs'a gidecek olan Kaptanıderyâ Müezzinzâde Ali Paşa, 19 Şevval 978'de (16 Mart 1571) 103 kadırgadan oluşan donan­ması ile İstanbul'dan yola çıktı. 18 Zilka-de'de (13 Nisan) Fenike'ye gelen kaptan-ı derya zilhicce başlarında (nisan sonlan) Magosa'ya ulaşmış ve kendisine verilen emir gereği mühimmatı teslim edip on beşyirmi gemiyi orada bıraktıktan son­ra dönüp Rodos Boğazı'nda müttefik kuvvetlerin gemilerinin yolunu kesmek üze­re harekete geçti.

Şevval 978'de (Mart 1571) donanma ser­darı tayin edilen Vezir Pertev Mehmed Paşa ise beraberindeki 124 gemiyle 9 Zil­hicce'de (4 Mayıs) İstanbul'dan ayrıldı ve geri kalan gemiler, muharrem (haziran) başlarında eski Cezayirigarp beylerbeyi Hasan Paşa maiyetinde gönderildi. Do­nanmada kürekçinin yetersiz olduğu görüldüğünden adalardan kürekçi temin edilmesi uygun görüldü. Arnavutluk ve Dalmaçya kıyılarında yürütülecek olan bu deniz harekâtında Mora, Yanya ve Delvine sancaklarının yardımcı olmaları ve Ce­zayirigarp Beylerbeyi Uluç Ali Paşa'nın da bu donanmaya katılması kararlaştırıldı.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net