İnebahtı Savaşı. Osmanlı donanması ile müttefik Haçlı donanmaları arasında meydana gelen deniz savaşı (17 Cemaziyelevvel 979 / 7 Ekim 1571).

Sıngın Donanma Savaşı olarak da bilinir. Osmanlı deniz tarihinde yenilgiyle sonuç­lanan ve donanma kaybedilen ilk büyük savaş olarak kabul edilmektedir. II. Selim zamanında Venedik idaresindeki Kıbrıs'a sefer düzenlenmesi ve adanın Osmanlı­lar tarafından fethi üzerine (978/1570), başta papalık olmak üzere Venedik ve İs­panya gibi büyük donanmalara sahip dev­letlerin öncülüğünde Kıbrıs'ı kurtarmak için bir Haçlı ittifakı kuruldu (20 Mayıs 1571). Bu ittifakın hazırlıkları ile meşgul olan ve tek başına donanma ile Kıbrıs'a yardıma gitmeye cesaret edemeyen Ve­nedik, adanın düşüşünden sonra bu­nun karşılığını Adriyatik'teki Osmanlı kıyılarına saldırmakla almak istedi. Ra­mazan 978'de (Şubat 1571) İstanbul'a ge­len haberlerde İspanya ve Venedik donanmasının Kefalonya ve Zaklise tarafların­da olduğu bildirilmişti. Bunun üzerine Os­manlılar biri Kıbrıs'a yapılacak müttefik yardımını önlemek, diğeri henüz alına­mamış olan Magosa'ya ikmalde bulun­mak amacıyla iki donanma hazırlamak için harekete geçtiler. Şubat ve mart ay­larında Rumeli ve Anadolu'daki kadılıkla­ra kürekçi temini; Çorum. Ankara, Çankı­rı, Canik ve Karahisarışarkî sancaklarına da sipahileriyle birlikte donanmaya katıl­maları için emirler gönderildi. Ayrıca sahillerde ge­mi inşa etmek isteyen levent reislerine yardımcı olunması talimatı verildiği gibi 18 Ramazan 978'de (13 Şubat 1571) Avlonya azaplar ağası olan Kara Hoca bu re­islere başbuğ tayin edildi. Manya âsileri İspanya ve Venedik ile İş birliği yaptığın­dan karadan da 2 Zilhicce'de (27 Nisan) Vezir Ahmed Paşa serdarlığında Arnavut­luk ve Dalmaçya kıyılarına bir ordu gön­derildi.

Kıbrıs'a gidecek olan Kaptanıderyâ Müezzinzâde Ali Paşa, 19 Şevval 978'de (16 Mart 1571) 103 kadırgadan oluşan donan­ması ile İstanbul'dan yola çıktı. 18 Zilka-de'de (13 Nisan) Fenike'ye gelen kaptan-ı derya zilhicce başlarında (nisan sonlan) Magosa'ya ulaşmış ve kendisine verilen emir gereği mühimmatı teslim edip on beşyirmi gemiyi orada bıraktıktan son­ra dönüp Rodos Boğazı'nda müttefik kuvvetlerin gemilerinin yolunu kesmek üze­re harekete geçti.

Şevval 978'de (Mart 1571) donanma ser­darı tayin edilen Vezir Pertev Mehmed Paşa ise beraberindeki 124 gemiyle 9 Zil­hicce'de (4 Mayıs) İstanbul'dan ayrıldı ve geri kalan gemiler, muharrem (haziran) başlarında eski Cezayirigarp beylerbeyi Hasan Paşa maiyetinde gönderildi. Do­nanmada kürekçinin yetersiz olduğu görüldüğünden adalardan kürekçi temin edilmesi uygun görüldü. Arnavutluk ve Dalmaçya kıyılarında yürütülecek olan bu deniz harekâtında Mora, Yanya ve Delvine sancaklarının yardımcı olmaları ve Ce­zayirigarp Beylerbeyi Uluç Ali Paşa'nın da bu donanmaya katılması kararlaştırıldı.

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net