Alamut Kalesi. İran'da Elburz dağları üzerinde, Kazvin'in kuzeydoğusunda yer alan müstahkem bir kale.

Ortaçağ'da Rûdbâr vadisinde bulunan elli kadar müstahkem kalenin en meş­huru olan Alamut, Deylem sınırında Rûdhâne-i Alamut vadisiyle Tâlekân nehri­nin birleştiği yerden 2, Kazvin'den ise 6-8 fersah mesafede 2000 m. yüksek­likteki yalçın kayalar üzerinde kurul­muştur. Âluh ve âmüt (âmûht) kelimele­rinden meydana gejen Alamut ismi, es­ki Fars dilinin Taberistan şivesinde “Kar­tal yuvası” veya “Kartal eğitimi” (ta'lîmü'l-ukâb) anlamına gelmektedir.

Îbnü'l-Esîr'e göre kale Deylem hüküm­darlarından biri tarafından kurulmuş­tur. Ancak daha sonra 246 (860) yılında Taberistan Alevilerinin reisi Hasan b. Zeyd ed-Dâîlelhak tarafından yeniden inşa edüen kale. asıl şöhretini Haşşâşîn'in lideri ve İsmâilî Devleti'nin kuru­cusu Hasan Sabbâh'a borçludur. Alamut Kalesi'ni 4 Eylül 1090'da ele ge­çiren Hasan Sabbâh burasını Bâtınî ka­rargâhı haline getirdi. Hasan Sabbâh'ın Mamuttaki faaliyetlerine son vermek isteyen Sultan Melikşah. 1091-1092 yıl­larında vezir Nizâmülmülk ile birlikte ka­leye asker sevkedip burayı kuşattıysa da başarılı olamadı. Kale daha sonra 503 (1109-10) ve 511 (1117-18) yıllarında Sul­tan Muhammed Tapar, 521'de (1127) Sultan Sencer, 524'te (1130) Sultan Mahmûd b. Muhammed Tapar. 552'de (1157) Bâvendîler'den Taberistan Hükümdarı Gazi Rüstem b. Ali b. Şehriyâr, 595'te (1198-99) de Hârizmşah Tekiş tarafın­dan kuşatıldıysa da fethi mümkün ol­madı. Uzun süre Bâtınîler'in (İsmâilîler) elinde bulunan Alamut Kalesi nihayet 19 Kasım 1256'da Moğol Hükümdarı Hülâgû'nun askerlerine boyun eğmek zorun­da kaldı. Alamut'un son hâkimi Rükneddin Hürşah, Hülâgû'ya karşı koyamaya­cağını anlayınca teslim oldu. Hülâgû ka­leyi yerle bir etti ve halkını kılıçtan ge­çirdi. Burada bulunan zengin kütüpha­neyi de veziri meşhur tarihçi Alâeddin Atâ Melik Cüveyni'ye teslim etti. İsmâilîler daha sonra Alamut'u yeniden işgal etmek için seferber oldularsa da Moğol­lar tarafından püskürtüldüler (1275).

Alamut Kalesi Safevîler zamanında ta­mir edilerek siyasî suçlular için hapisha­ne olarak kullanılmıştır. Zaman zaman eşkıyanın eline geçen Alamut'un Avşarlılar, Zendliler ve Kaçarlar devrindeki du­rumu hakkında ise bilgi yoktur. Bugün harabe halinde olan kalenin yanında ay­nı adı taşıyan bir kasaba vardır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Yorumlar  

0 #1 Eda 21-03-2016 15:57
Çok iyi bir site.Ben çok beğendim.Öğretm enim çok beğendi.
Alıntı

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net