Beled Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in doksanıncı sûresi.

Bir adı da Lâ Uksimü olan bu sûre Mekkî olup yirmi âyettir. Fasılaları harfleridir. Adını ilk iki âyetinde geçen "el-beled" kelimesinden almıştır. Beled veya belde sözlükte "şehir, memleket" mânalarına gelirse de burada Mekke şehri kastedilmektedir.

Beled süresinde, mekânların en şe­reflisi Mekke'ye yemin edilecek insanın zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiği, bu sebeple de olgun bir insan ola­bilmek ve yüce gayelere erebilmek için sıkıntılara göğüs germek zorunda bu­lunduğu hatırlatılmaktadır. Böylece Hz. Peygamber'in karşılaşacağı güç şartla­ra, müşriklerin ona uygulayacağı zulüm ve baskıya da işaret edilmektedir. Gücü­ne ve servetine güvenerek Allah'a karşı gelen kimselerin aldandığı, ayrıca insa­na maddî ve manevî birtakım nimetle­rin verildiği, hayır ve şer yollarının gös­terildiği belirtilmekte, sarp yokuşa ben­zeyen hayır yolunun bir köle azat etmek veya açlık ve kıtlık zamanlarında akra­badan bir yetimi yahut perişan durum­daki bir yoksulu doyurmak olduğu bil­dirilerek yardımlaşmaya verilen önem ve İslâm'ın kölelik müessesesi karşısındaki tavrı ortaya konmaktadır. Ayrıca iman ettikten sonra birbirine sabır ve merha­meti tavsiye etmenin lüzum ve önemine dikkat çekilmiştir. Sayılan bu özellikle­ri taşıyanlara "ashâbü'l-meymene" (sağ taraftarları, amel defterleri sağdan verilen­ler), Allah'ın âyetlerini inkâr edenlere de "ashâbü'l-meş'eme" (sol taraftarları, amel defterleri soldan verilenler) denildiği bil­dirilmekte ve bu sonuncuların kötü akı­betine işaret edilmektedir.

Beled sûresini okumanın faziletine dair Sa'lebî ve Vahidi gibi bazı müfessirlerin Übey b. Kâ'b'dan rivayet ettikleri, Zemahşerî ve Beyzâvî gibi daha sonraki müfessirlerin de eserlerinde yer verdik­leri, "Allah, 'lâ uksimü bi-hâze'l-beled'i okuyanı kıyamet günü gazabından emin kılar" mealindeki hadisin uydurma ol­duğu kabul edilmektedir.(Bk. Zerkeşî, I, 432)

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net