Ezanı işiten bir müslüman müezzinin sözlerini ondan sonra tekrar eder. An­cak, "Hayye ale's-salâh" ve "Hayye ale'l-felâh'ta bunlann yerine "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" (bütün değişimler, bü­tün güç ve hareket Allah'ın iradesiyle müm­kündür) cümlesini tekrar eder. Sabah eza­nında ilâve edilen, "es-Salâtü hayrun mi­ne' n-nevm" cümlesine de, "Sadakte ve berirte" (doğru ve haklı söyledin) diye kar­şılık verilir. Ezan okunduktan sonra özür­süz olarak namaz kılmadan camiden çık­mak Hanbelîler'e göre haram, Şâfıîler'e göre de mekruhtur.

Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygamber'in öğrettiği ve şefaatine vesile ola­cağını haber verdiği şu dua okunur: "Allâhümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâm-me ve's-salâti'l-kâime âti Muhammeden el-vesîlete ve'l-fazîlete ve'b'ashü makâmen mahmûdeni'llezî vaadteh" Ey bu mü­kemmel davetin ve daimî çağrının (veya kı­lınacak namazınj rabbi olan Allahım! Muhammed'e sana yaklaştırın her türlü vesileyi ihsan et. onu faziletlerle donat. Onu -Kur'ân-ı Kerîm'inde- vaad ettiğin övgü maka­mına yücelt.

TDV İslam Ansiklopedisi "Ezan" Maddesinden

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net