Meryem sûresi. Kur'ân-i Kerîm'în on dokuzuncu sûresi.

Mekke döneminde muhtemelen Hz. Peygamber'in risâletinin beşinci veya al­tıncı yılında Habeşistan hicretinden önce nâzil olmuştur. 58 ve 71. âyetlerin Medi­ne devrinde indiği nakledilmekle birlikte bu âyetlerle sûrenin konusu arasındaki sıkı ilişki bu rivayeti şüpheli kılmaktadır. Adını sûrede kendisinden geniş şekilde bahsedilen Hz. Meryem'den aiır. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre başındaki hurûf-ı mukattaadan dolayı "Kâf hâ yâ ayn sâd" sûresi olarak da adlandırılır. Doksan sekiz âyet olup fasıla­sı  harfleridir.

İhtiva ettikleri mucizevî olaylar bakı­mından bir önceki Kehf süresiyle arasın­da ilişki bulunan Meryem sûresi Hıristi­yanlığın temel ilkelerinden bahseden ilk Mekkî sûredir. Daha sonra inen Mekkî sûrelerde Meryem ile îsâ hakkında bazı âyetler yer almakla beraber bu bilgiler birer işaret niteliğindedir. Nüzul zamanı dikkate alındığında Meryem sûresinin, bir hıristiyan ülkesi olan Habeşistan'a hicret edecek müslümanları bilgilendirme ve hazırlama niteliği taşıdığı anlaşılır. Sûre­nin üslûbu, özellikle ilk kırk âyetinde sa­dece Hz. İsâ hakkında İslâm'ın görüşlerini ortaya koyan, mücadeleden uzak ifade tarzı bu görüşü destekler. Nitekim Habe­şistan'a sığınan müslümanların sözcüsü Ca'fer b. Ebû Tâlib, Habeş Kralı Ashame en-Necâşî'nin huzurunda Meryem sûre­sinin Hz. Yahya ve İsâ'dan bahseden ilk kısımlarını okumuş, kral âyetlerden etki­lenerek ağlamıştır. Dolayısıyla bu sûrenin, Habeşistan'a sığınan müslümanların inançlarını oradaki hıristiyanlara anlat­maları konusunda kuvvetli bir delil oluşturduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda sevgi ve merhamet ifadelerinin yer aldığı ilk bölümlerde âyet sonlarındaki kelime­lerin de bu sevgi atmosferiyle uyum ha­linde olduğu görülmektedir. Ayrıca sûre­nin etkileyici bir fonetik yapısı vardır.

Mekke döneminde nazil olan diğer sû­reler gibi Meryem sûresinde de tevhid inancı, peygamberlik, öldükten sonra di­rilme ve amellerin karşılığına dair konula­rın yanı sıra Allah'ın çocuk sahibi olmak­tan ve ortağı bulunmaktan tenzih edil­mesiyle ilgili âyetler yer almaktadır. Sû­renin yaklaşık üçte ikisini oluşturan pey­gamber kıssaları arasında en dikkat çeki­ci olanı Meryem ve İsâ kıssasıdır. Burada risâletin birliğine, bütün peygamberlerin İnsanları tevhid İnancına çağırdığına işaret edilmektedir. Sûrede ayrıca bazı kıyamet sahnelerine de yer verilir.