Mîkâil. Kur'an'da adı geçen dört büyük melekten biri.

Mîkâil kelimesinin İbrânîce'deki karşı­lığı "Kim Tanrı gibidir?" anlamındaki mika'eldir; Arapça'ya İbrânîce veya Süryânîce'den geçtiği ifade edilmektedir. Müslü­man müfessir ve dilcileri de mîkâilin, mîk (mîkâ) veîl kelimelerinden oluşan İbrânî­ce veya Süryânîce menşeli olduğunu söylemektedir İbn Abbas, İkrime ve Ali b. Hüseyin'den gelen rivayetlere göre mîk "ubeyd" (kulcağız), îl de "Allah" demek olup "ubeydullah [Allah'ın kulcağızı] mâna­sına gelmektedir. Kelimenin mîkâl, mîkâil, mîkeîl, mîkeil, mîkâîl, mîkeyîl, mîkâel ve mîkâyîl gibi okunuşları bulunmakta, hatta mîkâyîn şekli de nakledilmektedir.

Kitâb-ı Mukaddes'te Mîkâil'in ismi beş yerde geçer. Eski Ahid'-de adı anılan iki büyük melekten biri olan Mîkâil [diğeri Gabriel | Cebrail |] düşman­larına karşı İsrailoğulları'na yardıma ge­len ve onları esaretten kurtaran, İsrailoğulları'nın koruyucu meleği, birinci ve büyük reis, Yeni Ahid'de de İblîs'e karşı çıkan baş melek ve gök ordusunun reisi başında bulunduğu melek ordusu ile İblîs ve şeytan denen büyük ejder ve ordusuna karşı savaşan ve onları yenip göklerden yere süren başkumandan olarak geçer ve Hz. Mûsâ'nın cesedi hakkında İblîs ile mücadele eden biri olarak takdim edilir. Jonathcm Targumu, bu hadise­yi Hz. Musa'nın gömülmesiyle ilgili Tevrat metninin açıklaması çer­çevesinde anlatır ve Musa'nın Mîkâil ve diğer meleklerce defnedildiğini nakleder.

Kutsal kitap dışı dinî literatüre göre Cebrail ve Mîkâil, Uriel ve Rafael ile birlik­te Tanrı'nın tahtını kuşatmışlardır. Bu ikisi, Eski Ahid'de adı verilmeksizin zikre­dilen ilâhî elçiler veya melekler olarak gö­rülmekte, yahudilerin savunucusu olan Mîkâil, Cebrail'den daha büyük kabul edil­mektedir. Hz. İbrahim'i ziyaret eden üç melekten ikisi Cebrail ile Mîkâil'dir; Mîkâil, İshak'ın doğumunu müjdelemek, Cebrail de Sodom'u helak etmekle görevlendiril­miştir. Ya'kub ile güreşen ve Horeb'de Musa'ya görünen de Cebrail veya Mîkâil'­dir. İbrahim'i ateşten koruyan, oğlunu kurban etmek üzere iken onun elini tu­tan, Lût'un esir alındığını haber veren, İs­natta eş aramak için yola çıkan hizmetçi­ye refakat eden Mîkâil'dir. Mîkâil, Cebrail ile birlikte Sînâ dağına inen Tann'ya eşlik etmiştir. Onlar meleklerin kralları olarak kabul edilmektedir. Musa'dan korktukları için ruhunu almaya cesaret edememiş­ler, bu sebeple Musa'nın ruhunu bizzat Tanrı kabzetmiş, onlar da Musa'nın tabutunun iki tarafında ayakta durmuşlardır. Mîkâil Vezir Hâmân'ın komplosuna karşı yahudileri korumuştur. Mîkâil ve Cebrail, âhir zamanda Mesîh'e refakat edenler arasında yer alacak ve kötülerle çarpışa­caktır. Mîkâil tamamıyla buzdan, Cebrail ise ateşten yaratılmıştır, fakat bir arada olduklarında birbirlerine zararları dokun­mamaktadır. Şeytana ve diğer meleklere Âdem'e secde etmelerini emreden Mî­kâil'dir. O, semanın anahtarlarının muha­fızı ve âhirette ölüleri dirilişe çağırandır. Kabala literatüründe de Mîkâil önemli rol üstlenmektedir. Tövbe, dürüstlük, merhamet ve kutsama meleği olan Mîkâil dördüncü semanın yöneticisidir.

Hıristiyanlık'ta da Mîkâil (Saint Michel) koruyucu vasfıyla ön plana çıkmaktadır. Ortodoks kilisesinin ikonlarında Mîkâil, şerre karşı zaferi sembolize etmek üze­re genellikle elindeki kılıcıyla ejderhaya karşı dövüşür şekilde gösterilmektedir. Hıristiyan düşüncesinde Mîkâil bütün şer güçlere karşı hıristiyanların koruyucusu, semavî mihmandarların prensi, inançlı canları ölüm vadisinden geçirip ötesindeki hayata götüren kılavuz olarak kabul edi­lir. Katolik kilisesinin şarap-ekmek âyin­lerinde ve günah çıkarma esnasında söy­lenen yakarışlarda Tanrı ve bakire Meryem'den sonra Mîkâil'in anılması ona ve­rilen önemi göstermektedir. Katolik kilisesinde Mîkâil'in biri 29 Eylül, diğeri 8 Mayıs'ta olmak üzere iki bayramı vardır.