Anadolu'da üretilmiş XII-XIII. yüzyıllara tarihlenen ilk minyatürler Meyyâfârikin (Silvan), Diyarbekir, Mardin, Aksaray, Kay­seri ve Konya gibi merkezlerde hazırlan­mış eserlerde yer alır. İsmail b. Rezzâz el-Cezerî tarafından Diyarbekir'de Artuklu Emîri Nâsırüddin Mahmûd için hazırla­nan Kitâb iî macrifeti'l-hiyeli'l-hende-siyye adlı eserin minyatürleri Anadolu dışındaki çağ­daş Selçuklu resim üslubuyla benzerlik taşır. Harîrî'nin el-Makamât'ı ile Abdurrahman es-Sûfî'nin Şuverü'l-kevâ-Jtiıbi'ş-şdbife'sinin birer nüshası, Artuklu sarayı için yazılmış Selçuklu resim üslûbundaki diğer minyatürlü kitaplardır. XIII. yüzyıl başlarında Konya'da hazırlandığı anlaşı­lan Varaka ve Güîşah adlı mesnevinin nakkaş Abdülmü'min el-Hûyî tarafından yatay frizler halinde yapılmış olan minyatürleri, minaî tekniğiyle bezeli Selçuklu çini ve seramik­lerinde de izlenen geleneksel Selçuklu fi­gür üslûbunun başlıca örneklerindendir. III. Keyhusrev'e ithaf edilen Nasreddin Sivâsfnin tezkiresindeki tasvirlerin üslûbu ise Bizans sanatının etkilerini taşımaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi