Misk. Misk geyiğinden elde edilen güzel kokulu madde.

Kelimenin aslı Sanskritçe muska (hus­ye, testis, er bezi) olup Farsça aracılığıyla (müşg [müşk]) ve Farsça'da kazandığı bu­günkü anlamla Grekçe'ye (moschos) ve Arapça'ya (misk), onlardan da diğer dille­re geçmiştir. Türkçe'de Arapça'daki te­laffuzuyla misk ve halk arasında daha çok mis şeklinde söylenir.

Misk, misk geyiği (moschus moschiferus) denilen ve Tibet, Moğolistan, Tonkin dağ­lan dolaylarında yaşayan, âzami 60 cm. yüksekliğindeki boynuzsuz keçi (chevrotain) benzen küçük bir memeli hayvanın erkeğinden elde edilir. Misk geyiğinin di­şileri cezbetmek, ayrıca kendi hâkimiyet bölgesini belirlemek için kullandığı bir salgı olan misk, hayvanın husyelerinin önündeki özel bir bez tarafından üretilen, siyaha yakın parlak koyu esmer renkli ve kıvamlı, çok keskin kokulu bir maddedir. Eskiden güzel kokusunun yanı sıra yatış­tırıcı, ağrı kesici, hafıza, göz ve kalp kuv­vetlendirici, ayrıca cinsî iktidar arttırıcı özelliklerinden dolayı tıpta da kullanılmış­tır. Sabit b. Kurre miski akrep sokmasına karşı iğnenin battığı yer üzerine konula­bilecek maddeler arasında sayar. Kaynaklarda fazla alındığın­da baş ağrısına ve baş dönmesine, titre­me, terleme ve uykuya yol açtığı, bunlar­dan başka kadınlarda âdet kanını arttır­dığı belirtilir. Bugün miskten yalnız parfü­meri sanayiinde faydalanılmaktadır. Çok pahalı bir madde olan misk piyasada ge­nellikle bazı katkı maddeleriyle karıştırı­larak satılır; ayrıca misk öküzü, misk ke­disi ve misk sıçanı gibi hayvanların salgı­ları daha ekonomik olduğundan bu ad altında pazarlanmaktadır. Bazı kokulu bitkilere de bu ad verilir: Misk otu, çiçeği, gülü, orkidesi, kavunu gibi. Endülüslü ün­lü botanikçi Ebü'l-Hayr el-İşbîlî misk-i Cid­de, miskü'l-arzve miskü'l-berden bahse­der Kokulu bir üzüm çeşidi İngiliz­ce ve Fransızca'da "muskat", Türkçe'de "misket" adıyla tanınır. Amber gibi mis­kin de sentetiği bulunmakta, fakat bu mamul gerçek misk kadar kesif bir koku içermemektedir.

Câhiliye Arapları tarafından yaygın bi­çimde kullanılan misk en güzel koku ola­rak kabul ediliyordu. İmruülkays'ın muallakasından üst tabaka Arap kadınları­nın yataklarına misk sürdükleri anlaşıl­maktadır. Miskîslâmî dönemde güzelliğin ve güzel kokunun sembolü haline gelmiştir. Kur'an'da cen­net şarabı "rahîk"ın içildikten sonra bıra­kacağı güzel kokunun (hitâm) misk gibi olacağı belirtilir.[Mutaffifîn 83/25-26] Hz. Peygamber de misk kokusunu koku­ların en güzeli sayar ve cenneti tasvir eden hadislerinde sık sık bu kokuya atıfta bulunur; ayrıca dünya­da iyi insanlarla düşüp kalkmayı misk sa­tan kimse ile arkadaşlık yapmaya benze­tir. Kendisi ihrama girmeden ve kurban bay­ramı günü (ihramdan çıkınca) tavaftan önce misk sürünürdü. Şemail hadislerinde Resûl-i Ekrem'in kokusu "miskten daha güzel" olarak nite­lenmiştir. Ayrıca diğer güzel kokuların yanı sıra cenazenin defne hazır­lanmasında da misk kullanılmıştır.

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net