Muğnî. Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) bîri. Sözlükte "zengin olmak, ihtiyacı bulun­mayıp müstağni kalmak" anlamındaki gına (ganâ') kökünden türemiş bir sıfat olan muğnî "zenginlik verip tatmin eden" demektir. İbnü'l-Esîr, Allah'a nisbet edi­len muğnî ismine "dilediği kulu her türlü ihtiyaçtan kurtaran" mânasını vermiştir.

Kur'ân-ı Kerîm'de on sekiz âyette Al­lah'a izafe edilen ganî isminden başka yedi âyette "İğnâ" masdarından türemiş kelimeler, bir yerde de "isteğnâ" fiili [hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi] zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmiştir. Bu âyetlerde geçen muğnî sıfatının tecelli­sinin daha çok maddî alanda zengin kılma şeklinde olduğu görülür. Hz. Peygamber'e hitap eden, "Allah seni ihtiyaç içinde bu­lup zengin etmedi mi?" mealindeki âyet­te [Duhâ 93/8] yer alan iğnâ kavramı Taberî tarafından maddî mânaya alınır­ken Mâtürîdî mânevî-uhrevî zenginliğe ve gönül zen­ginliğine dayanan görüşe öncelik vermiş, Resûlullah'ın. ilk eşi Hatice'ye ait servet­le ulaştığı tasavvur edilen zenginliği ise bazılarına ait bir görüş olarak zikretmiş­tir. Hz. Peygamber'in sonraları fetihlerle elde edi­len ganimetlere iltifat etmeyip vefatın­da çok az bir mal bırakması Mâtüridî'nİn tercihinin isabetli olduğunu ortaya koymaktadır.

Muğnî ismi sadece Tırmizî'nin doksan dokuz esmâ-i hüsnâ rivayetinde yer al­mıştır. Bundan başka iğ­nâ kavramı çeşitli fiil kalıplarıyla Allah'a nisbet edilmiştir. "Ey insanlar! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise ganî ve övülmeye lâyık olan yegâne varlıktır" mealindeki âyetin [Fâtır 35/15] tefsiri niteliğinde olan kutsî bir hadisin sonu şöyledir: "Ey kulla­rım! Hepiniz yolunuzu şaşıracak bir ko­numdasınız, ancak benim yol gösterdi­ğim hariç. Şu halde benden hidayet iste­yin ki bana varan yolu göstereyim. Hepi­niz fakirsiniz, sadece benim zenginlik ver­diğim müstesna. Benden isteyin ki sizi rızıklandırayım.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net