Muğnî. Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) bîri. Sözlükte "zengin olmak, ihtiyacı bulun­mayıp müstağni kalmak" anlamındaki gına (ganâ') kökünden türemiş bir sıfat olan muğnî "zenginlik verip tatmin eden" demektir. İbnü'l-Esîr, Allah'a nisbet edi­len muğnî ismine "dilediği kulu her türlü ihtiyaçtan kurtaran" mânasını vermiştir.

Kur'ân-ı Kerîm'de on sekiz âyette Al­lah'a izafe edilen ganî isminden başka yedi âyette "İğnâ" masdarından türemiş kelimeler, bir yerde de "isteğnâ" fiili [hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi] zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmiştir. Bu âyetlerde geçen muğnî sıfatının tecelli­sinin daha çok maddî alanda zengin kılma şeklinde olduğu görülür. Hz. Peygamber'e hitap eden, "Allah seni ihtiyaç içinde bu­lup zengin etmedi mi?" mealindeki âyet­te [Duhâ 93/8] yer alan iğnâ kavramı Taberî tarafından maddî mânaya alınır­ken Mâtürîdî mânevî-uhrevî zenginliğe ve gönül zen­ginliğine dayanan görüşe öncelik vermiş, Resûlullah'ın. ilk eşi Hatice'ye ait servet­le ulaştığı tasavvur edilen zenginliği ise bazılarına ait bir görüş olarak zikretmiş­tir. Hz. Peygamber'in sonraları fetihlerle elde edi­len ganimetlere iltifat etmeyip vefatın­da çok az bir mal bırakması Mâtüridî'nİn tercihinin isabetli olduğunu ortaya koymaktadır.

Muğnî ismi sadece Tırmizî'nin doksan dokuz esmâ-i hüsnâ rivayetinde yer al­mıştır. Bundan başka iğ­nâ kavramı çeşitli fiil kalıplarıyla Allah'a nisbet edilmiştir. "Ey insanlar! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise ganî ve övülmeye lâyık olan yegâne varlıktır" mealindeki âyetin [Fâtır 35/15] tefsiri niteliğinde olan kutsî bir hadisin sonu şöyledir: "Ey kulla­rım! Hepiniz yolunuzu şaşıracak bir ko­numdasınız, ancak benim yol gösterdi­ğim hariç. Şu halde benden hidayet iste­yin ki bana varan yolu göstereyim. Hepi­niz fakirsiniz, sadece benim zenginlik ver­diğim müstesna. Benden isteyin ki sizi rızıklandırayım.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net