Günümüzde farklı hıristiyan kiliselerine bağlı binlerce misyoner teşki­lâtıyla herhangi bir kilisenin denetimin­de olmaksızın çalışan yüzlerce misyoner kuruluşu dünyanın hemen her bölgesin­de yoğun bir çalışma içerisindedir. Farklı kiliselerle bunlara bağlı misyoner örgüt­leri faaliyet içinde oldukları yörelerde ge­nellikle birbiriyle uyum içinde çalışmakta­dır. Ancak Afrika'nın bazı yörelerinde olduğu gibi çeşitli bölgelerde birbirlerine rakip olarak çalışanlar da bulunmakta ve bu rekabet, 1990 lı yıllarda Ruanda'da ya­şanan katliamda olduğu gibi bazan farklı kiliselerce desteklenen şiddet olaylarına da dönüşmektedir.

Katolik kilisesi bünyesinde kurulu olan Congregation for the Evangelization of Peoples, Katoliklik doğrultusunda Hıris­tiyanlığın bütün dünyada yayılmasına ça­lışan bir kuruluş olarak dikkati çekmek­tedir. Katoliklerin yanı sıra Protestanlık bünyesindeki yüzlerce kiliseye bağlı mis­yoner teşkilâtı da faaliyet göstermekte­dir. Protestan örgütler arasında özellikle evangelik akımlar dünyadaki misyonerlik faaliyetlerinde ön plana çıkmaktadır. "Bu nesilde bütün dünyanın evangelizasyonu" sloganıyla yola çıkan Ame­rikan ve İngiliz evangelikler, bilhassa XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya­da kendini hissettiren yeni dünya düzeni ve küreselleşme olgularının oluşturduğu sosyal ve siyasal şartları da amaçlan için kullanmaktadırlar. Bu akımlar, özellikle sosyal ve siyasal değişim süreci yaşamak­ta olan veya Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'nın askerî ve kültürel etkisi­ni yoğun şekilde üzerinde hisseden ülke­lerde ÖrgütlenmeKte ve misyonerlik faali­yetlerini yoğunlaştırmaktadır. Bu grup­lara ait kaynaklarca verilen istatistiksel bilgilerde, son yirmi yılda İslâm ülkelerin­de yapılan misyonerlik faaliyetlerinde geçmişe nazaran dikkat çekici bir başa­rının sağlandığı vurgulanmaktadır. Me­selâ Cezayir'de 1979'da 1200 olan hiristiyan sayısının 1999'da 12.000'e çıktığı, benzer şekilde Türkiye'de 1500 civarın­da evangelik hıristiyan olduğu ileri sürül­mektedir.

Hıristiyan misyonerliği gerek teolojik gerekse kavramsal boyutta kendini gü­nün şartlarına göre gözden geçirmekte­dir. Nitekim yakın zamanlara kadar kilise­nin, hıristiyan olmayan inkarcıları hıristiyanlaştırarak ebedî cezadan kurtarma ve kilisenin yaygınlık ve egemenlik alanını genişletme aracı olarak gördüğü misyo­nerlik, günümüzde bizzat Tanrı'nın insan­lığın kurtuluşuna yönelik bir eylem planı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu anlayışa göre bizzat Tanrı misyonerlik faaliyetlerinin içinde kabul edilmektedir. Böylece hıristiyan misyon anlayışında ki­lise merkezlilikten (eklesiosentrizm) Tan­rı merkezliliğe (teosentrizm) ya da daha doğru bir ifadeyle Mesîh merkezliliğe (kristosentrizm) geçiş yönünde bir gelişim yaşanmıştır.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net