III- Ahd-i Atik ve Hıristiyanlar

Ahd-i Atîk. hıristiyanlarca da kutsal kabul edilmekte ve hıristiyan Kitâb-ı Mukaddes'inin ilk bölümünü teşkil etmek­tedir. Özellikle yahudi ve hıristiyan ge­leneğinde Hz. Musa'ya nisbet edilen bu­günkü Tevrat, Bâbil esareti sonrasından başlamak üzere, kelime kelime Yahve tarafından vahyedilmiş bir kitap olarak kabul edilmiştir (bk. tevrat). Bütün hı­ristiyan kiliseleri prensip olarak yahudi kanonundaki kitapları kabul etmekte­dirler; ancak Hıristiyanlık, İskenderiye yahudilerine ait kutsal kitaplar listesini (kanon) benimsemiştir. Masoretik me­tin ile Grekçe metin arasında da farklı­lıklar söz konusudur. Yahudi kanonun­daki kitaplara yapılan ilâveler dışında, ayrıca Katolikler'in “Deuterocanonique” kabul ettikleri kitaplar da vardır ki bun­lar Protestanlar tarafından “Apokrif sayıldıkları için kabul edilmemektedir. Doğu kiliseleri (Ortodokslar ve Kadıköy Konsili kararlarını kabul etmeyenler) ise bu kitaplarla ilgili açık bir tavır ortaya koymamışlardır.

Ahd-i Atîk, Hz. İsa ve ilk kilise için ye­gâne kutsal kitap idi. Hz. İsa'nın, Kur’an'da da belirtildiği gibi, bazı hüküm­leri değiştirmenin dışında, Tevrat'ı veya peygamber kitapla­rını kaldırmak gibi faaliyeti asla olma­mıştır. Tam aksine o, “Sanmayın ki ben şeriatı (Tevrat) yahut peygamberleri yık­maya geldim, ben yıkmaya değil fakat tamam etmeye geldim”  demektedir. İlk kilise ve havariler Ahd-i Atîk'i kabul etmekte ve ibadette ondan parçalar okumakta idiler. Fakat özellikle Pavlus (St. Paul) ile birlikte, Ahd-i Atîk'in şer'î hükümlerinin İsa Mesîh vasıtasıyla akdedilen Ahd-i Cedîd neticesinde ge­çersiz kılındığı ilân edilmiş, daha ilk Ku­düs Konsili'nde eskiden putperest olan yeni hıristiyanlardan, bazı hükümler dı­şında Ahd-i Atîk'e uymaları istenmemiş­tir. Hıristi­yanlık Ahd-i Atîk'i kurtuluş tarihinin ilk merhalesi olarak kabul etmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net