II- Ahd-i Cedidin Bölümleri
 
A- İnciller.
 
Hz. İsa'nın hayatının, faali­yet ve tebliğinin nakledildiği İnciller ki­lisece dört olarak belirlenmiştir. Halbu­ki II. yüzyılın ortalarına kadar hep bir tek İncil'den bahsedilmekteydi. İlk defa Justin Le Martyr İncil kelimesini çoğul olarak kullanmıştır. Bugün muteber sa­yılan dört İncil'in dışında artık apokrif addedilen pek çok İncil vardır. Hıristi­yan inancına göre İnciller. İsa Mesîh'in hayat ve doktrinini veren temel kitap­lardır.

B- Resullerin İşleri.
 
Ahd-i Cedîdde ta­rihî kitaplar arasında yer almakta ve İn­ciller'den hemen sonra gelmektedir.

Bu bölümde Hz. İsa'nın semaya urûcundan Pavlus'un Roma'ya seyahati ve oradaki iki yıllık ikametine kadar (m.s   63-64] geçen dönemin olayları anlatılmaktadır. İlk hıristiyan cemaatinin hayatının nak­ledildiği bu kitapta yazar, ilk on iki bab-da on iki havariden sadece bazıları hak­kında bilgi vermekte, kitabın ikinci kıs­mında ise (13-18) Pavlus'un faaliyetle­ri ve seyahatlerini anlatmaktadır. Kita­bın Luka İncili'ne ek mahiyette yazıldı­ğı ve yazarının da İncil yazarı Luka oldu­ğu kabul edilmektedir. Luka, Pavlus'un seyahatlerine katılmış, ancak Hz. İsa'yı görmemiştir. Kitabın yazılış tarihi tartış­malıdır. Yazar, Pavlus'un Roma'daki ika-metiyle eserini bitirmektedir. Pavlus'un Roma'da öldürülüşünden (66 veya 67) bahsetmemesi sebebiyle eserin 64'ten sonra, 67'den önce yazıldığı ileri sürülmekteyse de günümüz tenkit çalışma­ları Luka İncili'nin 70 yılından sonra ya­zıya geçirildiğini, Resullerin İşleri kitabı­nın ise İncil'den sonra ve 80 yılı civarın­da kaleme alındığını kabul etmektedir­ler. Kitabın en eski met­ni, İV-VI. yüzyıllara ait ve fakat birbirin­den farklı iki nüsha halinde mevcuttur.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net