D- Genel (Katolik) Mektuplar.
 
1- Yaküb'un Mektubu. Ahd-i Cedîd'deki yedi mektup, şahıs ve cemaat ayırımı yap­maksızın bütün hıristiyanlara hitap et­tiği için “Genel (Katolik) Mektuplar” diye adlandırılmaktadır. Bunlardan Ya'küb'un Mektubu, kilise geleneğine göre, Kudüs Kilisesi'nin lideri ve Hz. İsa'nın kardeşi Ya'küb (Jacques) tarafından yazılmış sayılırsa da bu İhtilaflıdır. Bazıları mek­tubun, on iki havariden biri olan Alfeus oğlu Ya'küb tarafından yazıldığını, çağ­daş yorumcular ise yazarın ikinci veya üçüncü nesilden bir Musevî-hıristiyan olduğunu ileri sürmektedirler. Mektu­bun kilise tarafından resmen kabulü­nün en eski şahidi Origene'dir. Doğu ki­liselerinde bazı şüphe ve tereddütlerle birlikte III. asırdan itibaren kabul edil­miştir. Ancak mektup Süryânî-Nesturi kilisesinin kutsal yazılar koleksiyonun­dan çıkarılmıştır. Batı'da Latin kilisele­rinde IV. asrın sonunda kabul edilmiş, Trente Konsili mektubun kanonik olu­şunu onaylamıştır. İsrâil'in Filistin dışına dağılmış on iki sıbtına (kabile) hitap eden yazar çeşitli iğvâlara karşı sabırlı olmayı, imanın ya­nında iyi amellerin de gerekli olduğunu, gerçek hikmeti, iyi geçinmeyi ve diğer ahlâkî öğütleri bildirmekte, şeriatın bir bütün olarak yaşanması gerektiğini vurgulamaktadır.

2-3- Petrus'un Mektupları. Ahd-i Cedîd'de Petrus'a nisbet edilen İki mektup vardır. Bunlardan birincisinin bizzat havari Petrus tarafından yazıl­dığı veya Silvaine yazdırıldığı ya da Silvain tarafından yazıldığı, hatta yazarı­nın meçhul olduğu tartışılmıştır. [584] Mektup Petrus tarafından yazılmışsa bu iş en geç 61’den önce yapılmış olmalıdır. Silvain tarafından yazıldığını savu­nanlar 64-95 arasını, anonim bir yaza­ra nisbet edenler ise 96-111 arasını be­nimsemektedirler. Mektup III. Asırdan itibaren Ahd-i Cedîd külliyatı içinde yer almıştır. Yazar hıristiyanları kötülükler­den kaçınmaya, mesihin kanıyla mey­dana gelen kurtuluşu kabule, karşılık­lı yardımlaşma ve mesihte birliğe da­vet etmektedir. Mektupta ayrıca put­perestler arasındaki davranışlar, resmî makamlara karşı ödevler, hizmetçilerin, kadınların ve kocaların görevleri belir­tilerek mesihin tekrar gelmesinin yakın olduğu ifade edilmektedir. Petrus'a nis­bet edilen ikinci mektubun ona aidiyeti tartışmalıdır. Günümüzde, Petrus tara­fından yazılmadığı kabul edilmekte, 64-150 yılları arasında kaleme alındığı ile­ri sürülmektedir. Yazar mektup­ta, hıristiyanları Allah ve mesih tarafın­dan verilenlere karşılık iman. fazilet, bil­gi, takva, nefse hâkimiyet, kardeş sev­gisi gibi meziyetleri kazanıp yaşatmaya davet etmekte, rabbin yakın olan gü­nüne hazırlanmayı öğütlemektedir.

4- Yahuda'nm Mektubu. Mektubun yazarı Ahd-i Cedîd'de Ya'küb'un kardeşi ola­rak takdim edilmektedir; ancak bunun müstear bir isim olduğu da ileri sürül­müştür. Mektup Muratori kano­nunda yer almaktadır. II. asrın sonun­dan itibaren İskenderiye, Kartaca ve Ro­ma kiliselerince kabul edilmiş, fakat ba­zı kiliseler buna karşı çıkmışlardır. Mek­tupta yalancı muallimlere karşı hıristiyanlar uyarılmaktadır.

5-6-7- Yuhanna'-nın Mektupları. Ahd-i Cedîd'de Yuhanna'ya nisbet edilen üç mektup yer al­maktadır. Birinci mektup, II. asrın orta­larından itibaren Yuhanna'nın Mektu­bu olarak kabul edilmiştir. Yuhanna bu mektubu son yıllarında, kendisine nis­bet edilen İncil'den sonra yazmıştır. Ya­zar bu mektubu, İsa'nın mesih, Tann'-nın tecessüd eden oğlu ve kurtarıcı ol­duğunu kabul etmeyenlere karşı red­diye mahiyetinde kaleme almış, ayrıca ahlâkî öğütlere de yer vermiştir. İkinci ve üçüncü mektubun Yuhanna'ya aidi­yeti şüphelidir. Origene ve Jeröme bu kanaattedirler. Bu mektuplarda gerçek iman ve sevgide yaşamanın önemi be­lirtilir; meşine muhalif olanlara kanma­mak gerektiği vurgulanır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net