III. Ahd-i Cedid ve Müslümanlar

Kur'ân-ı Kerim. Ehl-i kitap olarak tav­sif ettiği hıristiyanlara Hz. İsa vasıtasıy­la İncil'in verildiğini bildirir. [ bk. el-Maide: 5/65] Hz. İsa'ya kitap, hikmet. Tevrat ve İncil öğretilmiştir. [Âl-i imrân: 3/48, el-Maide: 5/65] İsa'ya verilen İncil'de hidayet ve nur vardır. [ el-Mâide: 5/46] Tevrat'ta olduğu gibi İncil'de de ümmî resulün geleceği yazılıdır. [el-A'râf: 7/157] Kur'ân-ı Kerîm'de ayrıca havarilerin Al­lah'a ve onun elçisi Hz. İsa'ya inanarak müslüman oldukları da belirtilmektedir. [bk Al-i İmrân: 3/52; el-Mâide: 5/111. es-Saf: 61/141]

Kur'ân-ı Kerîm. Hz. İsa'ya verilen İncil dışında, ne bugün hıristiyanlarca kutsal kabul edilen İnciller'den. ne de Ahd-i Ce­dîd'in diğer kitaplarından bahsetmek­tedir. İslâm'a göre. Hz. İsa'ya Allah ka­tından, adı İncil olan bir tek kitap veril­miştir. Buna karşılık hıristiyanların kut­sal kitaplar listesinde dört incil mevcut­tur ve bunların hepsi de kutsal sayıl­maktadır. Halbuki Hıristiyanlığın ilk dö­nemlerinde bir İncil söz konusudur. Diğer taraftan, ilk beş asır boyunca çok sayıda İncil kaleme alınmıştır ki başlıcaları İbrânîler İncili, Nâsıralılar İncili. On İki Havari İncili, Mı­sırlılar İncili. Petrus'un İncili, Thomas'ın İncili. Matthias'ın İncili, Filip'in (Philippe) İncili. Judas'ın İncili. Barthelemy İncili, Barnabas İncili. Basilide İncili, Marcion İncili'dir. Kilise, ilk beş asırda kutsal ki­tapları tesbit etmekle meşgul olmuş, bugün muteber kabul edilen dört İncil dışındaki diğer İnciller'i apokrif saymış­tır. İslâm'a göre Hıristiyanlığın muteber saydığı dört İncil'den hiçbirini Hz. İsa'ya nisbet etmek mümkün değildir. Bu dört İncil, ne Hz. İsa'ya vahyedilen İncil'dir ne de onun yaşadığı dönemde kaleme alın­mıştır. Zaten hıristiyanlar da bunu ka­bul etmektedirler. Onlara göre Hz. İsa ne yazmış, ne de yazdırmıştır. Mevcut İnciller Hz. İsa'nın semaya çekilmesin­den çok sonra muhtelif kimseler tara­fından kaleme alınmıştır ve ilk dönem­lerde “Havariler'in Hatıratı” olarak tav­sif edilmiştir. Ancak İnciller'i havarilere nisbet etmek de doğru değildir. Her ne kadar kilise, kitapların kutsal kabul edil­mesi için havarilere nisbet edilme şartı­nı koymuşsa da dört İncil'den sadece ikisinin yazarı, eğer gerçekten bugün kabul edilen şahıslarca yazılmışsa, ha­varidir. Diğer ikisi (Markos ve Luka) ha­vari değildir. Bir başka husus da bugün mevcut Ahd-i Cedîd yazmalarından hiç­birinin kitapların yazarlarına ait orijinal nüshalar olmayışıdır. Ayrıca Hz. İsa Ârâmîce konuştuğu halde bugünkü Ahd-i Cedîd kitaplarının tamamı Grekçe ya­zılmıştır.

Hz. İsa hakkında Kur'ân-ı Kerîm'de ve­rilen bilgilerle İnciller'in muhtevası ara­sında çelişkiler bulunmaktadır. Nitekim Kur'an'da  Hz. İsa'nın tevhid akîdesini tebliğ ettiği ve kendisinin Allah tarafın­dan İsrâiloğullan'na gönderilmiş bir pey­gamber olduğu belirtilmekte [bk. es-Saf :61/'61] İnciller ise onu tecessüd etmiş ilâhî kelâm ve tanrı olarak takdim et­mektedir. Kur'an'da Hz. İsa'nın öldürül­mediği, çarmıha gerilmediği bildirilir­ken [bk. en-Nisâ: 4/157], İnciller'de onun çarmıha gerilişi tasvir edilmektedir. Di­ğer taraftan, İncil'de ümmî resulün ge­leceği yazılı olduğu [bk. el-A'râf: 7/157] ve Hz. fsâ kendisinden sonra adı Ahmed olan bir peygamberin geleceğini müjde­lediği halde [bk es-Saf: 61/6], bugünkü İnciller'de bu bilgi mevcut değildir. Zira yahudiler gibi hıristiyanlar da kendileri­ne verilen ilâhî kitabı aslî şekliyle mu­hafaza etmemiş, onu tahrif etmişlerdir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net