Âdilşâhîler. Hindistan'ın güneybatısındaki Bîcâpûr bölgesinde hüküm süren bir Türk hanedanı (1489-1686).

Hanedanın kurucusu Yûsuf Âdi! Han, Behmenî Devleti'nin (1347-1527) meşhur veziri Mahmud Gavân'ın hizmetinde bir gulâm idi. Yûsuf Âdil zamanla Beh­menî sarayında terfi ederek Devletâbâd valiliğine tayin edildi. Behmenî haneda­nının çöküşüne sebep olan entrika ve mücadelelerde faal bir rol oynadı ve da­ha sonra Bîcâpûr valisi oldu. Behmenî Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan beş mahallî hanedandan (Berîdşâhîler, İmâdşâhîler. Nizamşâhîler, Golkonda Kutubşâhîleri) biri de Âdilşâhîler'dir. Yûsuf Âdil, 1489'da adına hutbe okuta­rak Bîcâpür'da bağımsızlığını ilân etti. Yûsuf Âdil'in, Osmanlı Sultanı II. Mu-rad'ın oğlu olduğu ve ağabeyi II. Mehmed tahta çıktığı zaman öldürülmesin­den endişe eden annesi tarafından ka­çırıldığı iddia edilmişse de bunun, hane­danı yüceltmek isteyen o devrin tarih­çileri tarafından uydurulan asılsız bir iddia olduğu artık anlaşılmıştır.

Yûsuf Âdil Han'ın Âdilşâhîler Devleti'ni kurması, öteki dört hanedanla ara­larında bazı anlaşmazlıkların çıkmasına sebep oldu. Bu beş hanedan birbir­lerini kıskandıkları gibi. içlerinden biri­nin büyüyüp genişlemesini de hoş kar­şılamıyorlardı. Bu yüzden bir hanedan kuvvetlendiği zaman diğerleri ona kar­şı ittifaklar meydana getiriyordu. Yûsuf Âdil de buna benzer bir durumla karşı­laştı. Önce, Behmenîler hanedanını ida­resi altına alan Kasım Berîd (ö. 1504), Gülberge şehri civarında Yûsuf Âdil'e hücum etti. Fakat Kâsım'ın müttefiki olan Nizamşâhîler'den Ahmed bu hare­kâta katılmayınca. Kasım Yûsuf karşı­sında mağlûp oldu. Daha sonra yapılan başka bir ittifak dolayısıyla Yûsuf. Ka­sım Berîd'e yardımcı kuvvetler gönder­di. Yûsuf Adil. 1504 yılında Gülberge şehrini topraklarına kattı ve artık ken­disini yeterli derecede kuvvetli hissetti­ği için Şiî mezhebini kabul etti; böylece Hindistan'da Şiîliği resmen kabul eden ilk müslüman hükümdar oldu. Onun bu hareketi kendi ülkesindeki Şünnîler'in tepkisine yol açtığı gibi, Kâsım'ın yerine geçen oğlu Ali Berîd'in de Yûsuf'a karşı öteki devletlerle bir ittifak meydana ge­tirmesine sebep oldu. Yûsuf Âdil, bu müttefiklere karşı koyamayarak önce İmâdşâhîler'den Alâeddin'in yanına, son­ra da Handeş'e kaçtı. Fakat buna rağ­men mücadeleden vazgeçmedi ve Alâ­eddin'in yardımıyla Ali Berîd'i mağlûp ederek Bîcâpûr'u geri aldı. Yûsuf Adil Han 1510 yılında ölünce yerine on üç yaşındaki oğlu İsmail geçti.