ADİ b. KÂ'B

Beni Adî b. Kâ'b.

Kurcyş kabilesinin Hz. Ömer'in de,  mensup bulunduğu bir kolu. Kabileye adını veren Adî b. Kâ'b'ın şe­ceresi Adnan'a kadar uzanır. Benî Adî, Câhiliye döneminde Kureyş'in diğer bü­yük kollarıyla birlikte Mekke yönetiminde söz sahibi olup sefaret görevini yü­rütüyordu. Kusay b. Kilâb'dan sonra Be­nî Abdüddâr ile Benî Abdümenâf ara­sında çıkan anlaşmazlıkta Benî Abdüddâr'ı destekleyen Benî Adî. Kabe'nin ta­miri sırasında Hacerülesved'in yerine konulması hususunda çıkan ihtilâfta da yine Benî Abdüddâr ile iş birliği yapmış ve kan dolu bir kaba ellerini sokarak ölümleri pahasına da olsa bu şerefi baş­kalarına bırakmayacaklarına yemin etmişlerdi. Bu sebeple Adî b. Kâ'b ve on­larla birlikte aynı harekete katılan di­ğer kabilelere “Kan yalayanlar” (leakatü'd-dem) denilmiştir.

Benî Adî başlangıçta Hz. Peygam­ber'in İslâm'a davetine düşmanca bir tavır takınmış, fakat kabilenin ileri gelenlerinden Ömer b. Hattâb'ın müslü­man olması üzerine bu tavrını değiştir­mek zorunda kalmıştı. Nitekim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer alan­lar arasında bu kabileye mensup hiç kimse yoktu. Bizzat Hz. Ömer. Benî Adî mensuplarının tamamının Mekke'nin fethinden önce müslüman olduğunu ifade etmiştir. Ashâb-ı kiramdan Saîd b. Zeyd. Nuaym b. Abdullah ve Hâ­rice b. Huzâfe de bu kabileye mensup­tur.

Hicrî altıncı asırda varlıklarını sürdür­dükleri bilinen Adî b. Kâ'b oğullarının bir kısmı, o sırada Fatımî yönetiminde bulunan Mısır'a yerleşmişlerdi.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net