Abdülkerîm el-Hattâbî Hareketi.

Kuzey Afrika'da İspanyol ve Fransız sömür­geci güçlerine karşı bir hareket başla­tan Abdülkerîm el-Hattâbî (ö. 19631, ba­basının ölümünden sonra kabilesinin ba­şına geçerek diğer kabilelerle birlikte Rif bölgesinde bağımsız bir devlet kur­mak için İspanyollar'a cihad açtı. İspanyollar'a karşı 1921’de büyük Rif ayak­lanmasını düzenledi; İspanyol ordusunu mağlûp ederek Rif Cumhuriyeti'ni kur­du ve bu devletin ilk başkanı oldu. Bu başarı, Abdülkerîm'e halk arasında bü­yük bir nüfuz sağladı. Cumhuriyetin dı­şarıda tanınması için yapılan teşebbüs­ler sonuçsuz kaldı. Fransızlar, gittikçe güçlenen Hattâbfye karşı bölgedeki et­kili tarikatları ayaklandırmaya çalıştıkları gibi İspanyollar'la da anlaşarak gü­neyden ve kuzeyden Abdülkerîm'in or­dularına saldırdılar ve onları mağlûp et­tiler; Abdülkerîm'i de esir alıp sürgüne gönderdiler. Böylece Hattâbî hareketi son bulmuş oldu.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net