Günümüzde me­deniyet terimi esas itibariyle üç ayrı an­lamda kullanılmaktadır,

a) Gündelik dil­deki "medenî insan" deyiminde olduğu gibi başkalarına karşı görgülü davranma konusunda insana kendini kontrol etme yeteneği veren kural ve değerler bütü­nüdür,

b) Gelişmiş olarak kabul edilen toplumu gelişmemiş sayılan toplumlar­dan ayıran özelliklerdir. Bu anlamıyla me­deniyet, insanlığın ulaştığı birikim ve ge­lişmişlik düzeyini ifade ettiği gibi bu dü­zeyin Batılı toplumlarca kaydedildiği telakkisiyle zaman zaman modern Batı medeniyetiyle özdeş anlamda kullanılmak­tadır. İster insanlığın topyekün birikimini isterse Batı toplumlarının düzeyini ifade ediyor olsun bu anlamıyla kelime tekil oiarak kullanılmaktadır,

c) Ortak özellik­ler gösteren sosyal gruplar veya bunların bütünüdür. Bu anlamıyla çoğul olarak kullanılır. Ancak çoğul haliyle bir taraf­tan, evrimci bir bakış şekliyle insanlığın modern Batılı hayat tarzına ulaşıncaya kadar geçirdiği var sayılan farklı aşama­larını veya bu aşamaların çeşitli bölgeler­de ortaya çıkan eserleriyle bunların oluş­turduğu bütünü ifade etmek için kulla­nıldığı gibi, diğer taraftan özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısında gittikçe güçlenen bir kullanım şekli olarak her biri diğerine eşdeğer olan, kendi içinde anlamlı bü­tünler teşkil eden ve unsurları açısından birbiri arasında ileri geri gibi değerlendi­rici hükümlerin konusu olmaksızın ancak kendi içerisinde yükselme ve zayıflaması söz konusu edilebilen, genellikle de bir dine nisbetle isimlendirilen büyük tarihî oluşumlar için kullanılmaktadır. Bu kul­lanımda bütün medeniyetler tarihî an­lamda olmasa bile felsefi anlamda birbi­rinin çağdaşı kabul edilir ve böylece ince­lenir. Eski Mı­sır medeniyeti, İslâm medeniyeti, Hint medeniyeti, Ortaçağ hıristiyan medeniye­ti gibi kullanımlar bu üçüncü anlamı ifa­de etmektedir. Aynı şekilde Grek ve Roma medeniyeti, Osmanlı medeniyeti, İngiliz medeniyeti, Fransız medeniyeti gibi bazı milletlerle ve devletlerle bağlantılı olarak da söz konusu edilmektedir.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net