Hamza Baba Türbesi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde XV. yüzyılda yapıldığı kabul edilen türbe.

Batı Anadolu'da Manisa yöresinin fethi ve İslâmlaşması üe bağlantılı rivayetlere göre, Horasan'dan gelmiş gazi erenler­den olan Hamza Baba'nın Nifteki (Ke­malpaşa) kabri üzerine II. Murad tarafın­dan bir türbe yaptırılıp yakınında bir de

Bektaşî tekkesi kurulmuştur. Fakat Ömer Lütfi Barkan tarafından tesbit edilen ar­şiv belgelerinde burasıyla ilgili en eski ka­yıt II. Bayezid dönemine aittir. Saruhan Evkaf Defteri'ndeki 928 (1521-22) ta­rihli bu kayıtta, "Nâhiye-i Nif'te Gereme nâm karye kurbünde Kapukaya demekle mâruf mevzii Hamza Baba nâm derviş kendi dest-i renciyle açıp ihya edip ve su getirip bir zaviye bina ve hasbeten lillâh bağ dikip ihya etmiş; zikrolan bağın ve mevziin öşrünü Sultan Bayezid Han ihsan edip ref buyurup ellerine hükm-i hümâ­yun inayet olunmuştur" denilmektedir.

Bu kayıt, zaviyenin II. Bayezid dönemin­de kurulduğunu açıkça belirttiğine göre Hamza Baba da aynı yıllarda yaşamış ve belki de ölmüş olmalıdır. Hilal Ortaç'ın yayımladığı Hamza Baba Tekkesi'nin ta­rihçesiyle ilgili altı belgeden sonuncusu 6 Teşrinievvel 1308 (18 Ekim 1892) tarihli olup Şeyh Halil Efendi'nin ölümü ile zâviyedarlığın oğlu Derviş Ali Efendİ'ye tev­cih edildiğine dairdir. Aradan geçen 100 yıl içinde, bu tarihî eser hakkında bir araş­tırma hazırlayanların ifadelerine göre tek­ke bütünüyle ortadan kalkmış, yalnız tür­be ayakta kalabilmiştir.

Hamza Baba Türbesi'nin planı

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net