Hamza Baba Türbesi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde XV. yüzyılda yapıldığı kabul edilen türbe.

Batı Anadolu'da Manisa yöresinin fethi ve İslâmlaşması üe bağlantılı rivayetlere göre, Horasan'dan gelmiş gazi erenler­den olan Hamza Baba'nın Nifteki (Ke­malpaşa) kabri üzerine II. Murad tarafın­dan bir türbe yaptırılıp yakınında bir de

Bektaşî tekkesi kurulmuştur. Fakat Ömer Lütfi Barkan tarafından tesbit edilen ar­şiv belgelerinde burasıyla ilgili en eski ka­yıt II. Bayezid dönemine aittir. Saruhan Evkaf Defteri'ndeki 928 (1521-22) ta­rihli bu kayıtta, "Nâhiye-i Nif'te Gereme nâm karye kurbünde Kapukaya demekle mâruf mevzii Hamza Baba nâm derviş kendi dest-i renciyle açıp ihya edip ve su getirip bir zaviye bina ve hasbeten lillâh bağ dikip ihya etmiş; zikrolan bağın ve mevziin öşrünü Sultan Bayezid Han ihsan edip ref buyurup ellerine hükm-i hümâ­yun inayet olunmuştur" denilmektedir.

Bu kayıt, zaviyenin II. Bayezid dönemin­de kurulduğunu açıkça belirttiğine göre Hamza Baba da aynı yıllarda yaşamış ve belki de ölmüş olmalıdır. Hilal Ortaç'ın yayımladığı Hamza Baba Tekkesi'nin ta­rihçesiyle ilgili altı belgeden sonuncusu 6 Teşrinievvel 1308 (18 Ekim 1892) tarihli olup Şeyh Halil Efendi'nin ölümü ile zâviyedarlığın oğlu Derviş Ali Efendİ'ye tev­cih edildiğine dairdir. Aradan geçen 100 yıl içinde, bu tarihî eser hakkında bir araş­tırma hazırlayanların ifadelerine göre tek­ke bütünüyle ortadan kalkmış, yalnız tür­be ayakta kalabilmiştir.

Hamza Baba Türbesi'nin planı

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net