Hüseyin Şah Camii ve Türbesi. Üsküp yakınında XVI. yüzyıl ortalarında inşa edilen cami ile banisinin türbesi.

Makedonya'da Üsküp şehrinin 10 km. kadar dışında, Kalkandelen'e giden eski anayolun kenarındaki Saray köyünde bu­lunan cami. kapısı üstündeki dört beyitlik Arapça kitabeye göre 961 (1554) yılın­da Hüseyin Şah tarafından yaptırılmıştır. Ancak kitabede bani için kullanılan "mer­hum" ibaresi kabir taşındaki 974 (1566-67) tarihiyle tezat teşkil etmekte, bazı araştırmacılar, buradan hareketle ilk tarihin inşaata başlama yılı olabilece­ğini ve mabedin muhtemelen 974'ten sonra bitirilmiş bulunduğunu ileri sür­mektedir.

Caminin banisi Hüseyin Şah Rumeli'de vakıfları bulunan Karlı-ili beyleri soyun-dandır. Bulgaristan'da Karlova kasabasın­da da vakıfları vardır. Yine aynı ailenin Üsküp'te 1925'te yıktırı­lan bir camisiyle bir türbesi vardı. Elezo-vic, bu aileye dair inanılması güç bazı söy­lentilere dayanarak Toko adında Mağribli bir Fransız soyundan geldiğini bildirir ve caminin Avusturyalıların istilâsı sırasın­da XVII. yüzyıl sonlarında harap olarak o tarihten beri öylece kaldığına işaret eder. Ayrıca 1915'te Üsküp"ün Bulgar is­tilâsına uğraması sırasında caminin mih­rap ve mahfeli yıkıldığı gibi türbe de tah­rip edilmiştir. 1963 Üsküp depreminde zarar gören mâbed, ancak 1977'de Tari­hî Eserler Koruma Kurumu'nun hazırlat­tığı proje uyarınca restore edilmiştir. Ca­mi ile kurucusunun türbesinin Saray adı­nı taşıyan bir köyde olması Karlı-ili bey­lerinin saraylarının burada bulunduğunu gösterir. Nitekim buranın eskiden Hüse­yin Şah adıyla anıldığını Bogoevic de be­lirtmektedir.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net