Hüseyin Şah Camii 8,25 x 8,25 m. öl­çülerinde kare planlı bir yapı olup harimi basık sekizgen, sağır bir kasnağa oturan bir kubbe örter. Duvarların kubbe kas­nağı eteğinde dört köşesi aşağıya doğ­ru meyillidir. Bu pahlar ve kubbe 1160 (1747) yılına ait bir bilgiye göre kurşunla kaplı iken şimdi alaturka kiremitle örtül­müştür. Moloz taşlardan inşa edilen bi­nanın dış cepheleri sıvanmıştır. Mâbed oldukça gösterişli bir eser olmasına rağ­men kagir bir son cemaat yerine sahip değildir. Fakat giriş cephesinde görülen kiriş deliklerinden ahşaptan bir son ce­maat yerinin varlığı anlaşılmaktadır. Ha-rimde kareden kubbeye geçiş köşelerde tromplarla sağlanmıştır. Bunların altın­da köşeyi trompun alt kenarına yediren birkaç dizi mukarnas görülür. Mekân üç cephede açılmış pencerelerle aydınlan­mıştır. Bunlar altta iki, ortada iki ve en üstte tek olmak üzere beşer adettir. Alt sıra pencerelerin sivri biçimli boşaltma kemerleri beyaz ve kırmızı renkli taşlar­dan yapılmıştır. Mukarnaslı mihrap kav-sarasının dışında içeride sanat değerine sahip başka bir mimari unsur yoktur. Minber ise alelade tahtalardan yapılmış çok basit ve perişan görünüşlüdür. Cami­nin belki bir yangın geçirdiği ve bu yüz­den mimarisiyle bağdaşmayan bu duru­ma girmiş olduğu düşünülebilir.

Çok köşeli bir kürsü üstünde yükselen minare 22,5 m. olup Rumeli'deki birçok benzeri gibi yanındaki camiye nisbetle çok uzundur. Çok köşeli gövdesi yassı taşlar­dan yapılmış, şerefe altı çıkmaları ise mu­karnaslı olarak işlenmiştir. 1929'da yayım­lanan eski fotoğrafında şerefe korkuluk­ları yokken sonraları bu eksiklik gideril­miştir.

Caminin yanında yer alan türbenin ka­pısı üstünde vakfın kurucusu olan Hüse­yin Şah'ın adını veren 974 (1566-67) tarihli. dört kartuş içine istiflenmiş sekiz satırlık bir kitabe yer almıştır. Sekizgen biçiminde ve üstü kiremit kaplı bir kub­be ile örtülü olan türbe, yanındaki cami ile yarışırcasına hemen hemen onunla ay­nı yüksekliktedir. Bunun da her cephesin­de altlı üstlü iki pencere vardır ve altta olanların kemerleri camidekiler gibi çift renkli taşlardandır. Kubbe sekizgen bir kasnağa oturur. Yanındaki hazîrede Hü­seyin Şah'ın 1032"de (1622-23) vefat eden oğlu Ali Bey'in üstüvane biçiminde, kavuksuz ve çok sade mezar şâhidesi bu­lunmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net