Kahramanmaraş Mimari. Arkeolojik verilerle kısmen aydınlatılmaya çalışılan şehrin ilk dönem­leri hakkında fazla bilgi yoktur. Hareketli geçen tarihî seyir içerisinde VII. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar bu çevrede kuvvetli bir mimari geleneğin kurulamadığı, mevcut­ların da sık sık el değiştirme, istilâ, talan ve yakıp yıkmalarla yok olduğu anlaşıl­maktadır. Daha çok Dulkadırlı Beyliği ile Osmanlı döneminde yaptırıldığı bilinen eserlerin de çeşitli tarihlerde vuku bulan depremlerde yıkıldığı ve özelliklerini yitir­diği görülmektedir.

Kapalı çarşı. Osmanlı dönemi şehir ti­caretinin merkezi sayılan kapalı çarşılar­dan biri de Kahramanmaraş'ta bulun­maktadır. İlkyapımı XVI. yüzyıl başlarına kadar inen çarşı, bedestenle bakırcılar çarşısı arasında iki bölüm halinde düzen­lenmiştir. Hanın karşılıklı dükkânlardan oluşan manifaturacılar kısmı üstte aydın­lık pencerelerin yer aldığı beşik tonoz ör­tüsüyle tamamen, ayakkabıcılar bölümü ise kısmen ayaktadır. Osmanlı çarşılarının özelliği olan dua kubbesiyle dikkat çeken kapalı çarşılardan biri de bu çarşıdır. 23 x 23 m. boyutlarındaki bedesten ka­palı çarşının kuzeyinde olup çarşıya biti­şiktir. Ortada dört payeye oturan, dokuz bölümlü olarak inşa edilmiş bedestenin üzeri tuğla örgülü tonozlarla örtülüdür. Kare ve kübik bir görüntü veren bedeste­ne dört duvar ortasında açılmış dört kapı­dan girilmektedir. Kapalı çarşının kuzeydoğusunda ve Taş Han'ın kuzeyinde yer alan bir tekke hayli tahribata uğramıştır. Yapının çarşı komp­leksini oluşturan diğer yapılarla tarihî bağlarının olduğu ve onlara yakın tarih­lerde inşa edildiği tahmin edilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net