Addâs. Mekke döneminde Hz. Peygamber'in Taif'e yaptığı yolculuk sırasında müslüman olan köle, sahabi.

Aslen Musul civarındaki Ninova şehri halkından bir hıristiyan olan Addâs, Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden Şeybe b. Rebîa'nın veya kardeşi Utbe b. Rebîanın kölesiydi. Rivayete göre Hz. Hatice. Peygamber'in ilk vahye muha­tap olmasıyla ilgili olayları Varaka b. Nevfel ile o zamanlar Mekke'de bulu­nan Addâs'a anlatmış ve her ikisi de Hz. Peygamber'e gelen meleğin Cebrail olduğunu söyleyerek Hatice'yi teselli etmişlerdi.

Hz. Peygamber, İslâm'a davet için git­tiği Tâifte halktan eziyet ve işkence gö­rünce Şeybe ve Utbe'nin bağına sığın­mıştı. Addâs, burada efendilerinin em­riyle bir tabak üzüm sunduğu Hz. Peygamber'le konuşma imkânı bulmuş ve onun peygamberliğini kabul ederek efendileri razı olmadığı halde müslü­man olmuştur. Mekke müşrikleri Be­dir Gazvesi için hazırlık yaparken onun efendileri Şeybe ve Utbe'ye yalvararak onları Hz.  Muhammed'e karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalıştığı rivayet edilir. Addas'ın nerede ve ne zaman öl­düğü bilinmemektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net