Ahmed Esad Paşa (1828-1875) Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından.

Sakız'da doğdu. Babası, Kuleağası la­kabıyla anılan Kolağası Mehmed Ağa'dır. Kaptanıderyâ Halil Rifat Paşanın aracılı­ğıyla Mektebi Harbiyye'ye girdi; 1857'de buradan erkân-ı harbiyye yüzbaşısı rütbesiyle mezun oldu. Mesleğinde hız­la yükseldi ve Sadrazam Fuad Paşa'nın teveccühünü kazanarak Paris sefareti ataşemiliteri iğine ve Paris'teki Mekteb-i Osmânî müdürlüğüne tayin edildi. Bu sırada rütbesi de binbaşılığa yükseltil­di. Çalışmaları takdir edilerek kayma­kam ve miralay oldu. Sultan Abdülaziz'in 1867'de Paris'i ziyareti sırasında mirli­valığa yükseltildi ve padişah ile birlikte İstanbul'a döndü. Bu arada Âlî Paşa'nın da teveccühünü kazandı ve dönüşünden kısa bir süre sonra Dâr-ı Şûrâyı Askeriyye âzalığına tayin edildi. 1868de fe­rik rütbesiyle Bosna Fırka-i Askeriyyesi kumandanı, yine aynı yıl İşkodra vilâyeti mutasarrıfı oldu. 1869'da Dâr-ı Sûrâyı Askeriyye reisliğine ve ertesi yıl Hassa Ordusu müşirliğine getirildi. 1871'de. Alman İmparatoru. Wilhelm'in impara­torluğunu tebrik etmek üzere gönderi­len “Fevkalâde heyefle birlikte Berlin'e gitti. Dönüşünde Hüseyin Avni Paşa'nın yerine seraskerliğe getirildi. 1872de Bahriye nâzın oldu; aynı yıl içinde ikinci defa seraskerliğe tayin edildi. 15 Şubat 1873'te sadrazam oldu. Genç yaşta sa­dârete tayin edilmesi devlet ricali ara­sında uygun görülmediğinden bu görevde ancak iki ay kalabildi. 15 Nisan 1873'te azledilerek önce Konya valili­ğine, bir yıl sonra da Beşinci Ordu mü­şirliği ile birlikte Suriye valiliğine tayin edildi. 1875'te tekrar Bahriye nâzın ol­du. Aynı yıl ikinci defa sadârete getiril­di, fakat dört ay sonra azledilerek önce Nâfia nazırlığına, ardından Aydın vali­liğine tayin edildi. Bu görevde iken 28 Kasım 1875'te vefat etti; İzmir'de Şeyh Seyyid Mükrimüddin Dergâhı naziresine defnedildi.

Yunanca. Almanca, Fransızca ve İngi­lizce bilen Ahmed Esad Paşa dürüst ve kanaatkar bir devlet adamıydı. İkinci sadâreti sırasında maaşını 200.000 ku­ruştan 80.000 kuruşa düşürmüş, diğer devlet adamlarının maaşlarını da ay­nı oranda indirerek devlet bütçesinde önemli bir tasarruf sağlamıştır.

DİA

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net