Ağa Hüseyin Paşa (1776-1849) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında önemli rol oynayan Osmanlı veziri, Asâkir-i Mansûre-i Muhammedİyye'nin İlk seraskeri.

Edirne'de doğdu. Ruşçuklu bir aileye mensup olup babasının adı Hacı Musta­fa'dır. Ailesiyle birlikte Edirne'den Bender'e giderek burada Yeniçeri Ocağı'na girdi. 1203'te (1788-89) İstanbul'a gel­dikten sonra 1807'de yapılan Rusya se­ferine katıldı ve cesaretiyle dikkati çekti. Ardından Sadrazam Silâhdar Ali Paşa'ya intisap etti ve yenilikçi fikirlerle yetişti. Ocak içinde hızla ilerleyerek kısa sürede zağarcıbaşılığa yükseldi. II. Mahmud Ye­niçeri Ocağı'nı kaldırmak için yüksek rüt­beli ocak zabitliklerine kendi fikrinde ye­nilikçi adamlar yerleştirirken Halet Efendi'nin engellemeye çalışmasına rağmen Ali Paşa'ntn tavsiyesiyle Hüseyin Ağa'yı önce kul kethüdâlığına, sonra da yeniçe­ri ağalığına getirdi (1823).

Hüseyin Ağa, yenilik düşmanı olan ocak ileri gelenlerini birer bahane ile ya orta­dan kaldırdı veya iş başından uzaklaştırdı. Ustaların ocak içindeki nüfuzunu iyi bil­diğinden odabaşıları gizlice toplayarak ocak ustalarının tahriklerine alet olma­malarını söyledi. Böylece ustalarla odabaşıların arasını açtı. Aynı şekilde ocaktaki tayın ustaları ile seğirdim aşçı ustalarını da birbirine düşürdü. Amacı, ocak içindeki nüfuzlu kimseleri te­mizleyip yerlerine kendi adamlarını yer­leştirmekti. Bu faaliyetleri esnasında Kethüdâyeri Celâleddin Ağa'nın büyük yardımlarını gördü. Yeniçeri ağalığı sırasın­da ayrıca İstanbul'un Asmaaltı, "fiahtakale. Balıkpazan gibi yerlerdeki işsiz güçsüz takımının barındığı bekâr odalarını ve kahvehaneleri yıktırdı. Böy­lece kısa süre İçinde İstanbul'da büyük te­mizlik yaptı, bu arada çok sayıda düşman kazandı. Bu hizmetlerine karşılık26 Ekim 1823 tarihinde vezirlikle taltif edildi ve bundan böyle Ağa Paşa unvanıyla anılmaya başlandı. Fakat her­hangi bir suikasta uğramaması için yeni­çeri ağalığından alınarak aynı yılın sonla­rında, üzerinde Bursa ve İzmit sancakla­rı mutasarrıflığı da olduğu halde vezirlik­le İstanbul Boğazfnın Rumeli yakası mu­hafızlığına getirildi. İstanbul'dan uzaklaştırılmamasının se­bebi gerektiğinde emrindeki kuvvetlerle hemen yardıma koşması idi.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net