Silâhlarla birlikte geriye döndüğünde ferikliğe yükseltilen Hüseyin Tevfik Paşa Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun nazır­lığına, henüz bir yıl dolmadan Tophâne-i Âmire Meclisi reisliğiyle beraber Umûr-ı Nâfia Komisyonu üyeliğine tayin edildi. Ardından 23 Aralık 1880'de Maliye nazır­lığına getirildiyse de 27 Temmuz 1881'de görevden alındı. 15 Ağustos 1882'de Top­hâne-i Amire fabrikaları müfettişliğine ve 1883 yılında ortaelçilikle Washington sefirliğine gönderildi. Üç yıl sonra Askerî Teftiş Kurulu üyeliğine getirildi. Bu görev çerçevesinde Mauser tüfeklerinin (mav­zer) muayenesi için Almanya'ya yollanan komisyonun başkanlığını yürütürken bir jurnal üzerine geri çağrılıp Roma sefirli­ğine tayin edildi, fakat bu göreve gitme­di: 1891'de Ticaret ve Nâfia nazırlığına getirildi. 1893'te müşir oldu ve beş yıl ka­dar Nâfıa nazırlığı yaptıktan sonra Dîvân-ı Muhasebat reisliğine tayin edildi. 2 Ekim 189Tde ikinci defa Maliye nazırı oldu ve ertesi yıl yine Askerî Teftiş Kurulu üyeli­ğine getirildi ve bu görevde İken 16 Hazi­ran 1901'de vefat etti; mezarı Eyüp'te Beybaba sokağı kenarındaki kabristan­dadır.

Fransızca ile İngilizce'yi çok iyi bilen ve büyük bir matematikçi olan Hüseyin Tevfik Paşa resmî görevleri dışında kalan za­manlarını özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu yıllarda tamamen matematiğe ayırmıştır. Lİnear Algebra adlı İngilizce eserini Amerika'da yazmış, üzerinde çok çalıştığı halde bir sonuca ulaştıramadığı Argand sistemindeki ek­siklikleri de ikinci defa Amerika'ya gider­ken yolda tamamlamıştır. Ünlü matema­tikçi Salih Zeki, Hüseyin Tevfik Paşa'nın bu problemi kamarasında âdeta Allah'­tan gelen bir ilhamla bir sigara paketinin arkasında çözdüğünü ve kendisinin bu sigara paketini gördüğünü, ancak bunun paşanın vefatından sonra evrakı arasın­dan çıkmadığını yazmaktadır. Hüseyin Tevfik Paşa, Amerika'da bulunduğu yıllar­da uğraştığı ilmî konulara ait bütün kitap­ları toplayıp Türkiye'ye getirmiştir; bun­lardan 1873'te Kelland ve Taid tarafın­dan yayımlanan kuaterniyonlara (üstün karmaşık sayılar) dair kitabın hemen her sayfasına çeşitli açıklama ve ilâveler yap­tığı görülür.

Hüseyin Tevfik Paşa Yûsuf Ziya Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Paşa ve Ali Nakî Efendi ile beraber fakir müslüman çocukların eğitim ve öğ­retimlerine yardımcı olmak amacıyla 30 Mart 1864'te Cem'iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye'yi kurdu. Bu cemiyetin 1867yılın­dan itibaren aylık olarak neşretmeye başladığı Mebâhis-i İlmiyye adlı dergide makaleler yayımladı.

Eserleri

Yorumlar  

+1 #3 hayrunnisa keklik 05-03-2017 11:00
Guzel ama biraz daha kisa olabilirdi
Alıntı
+1 #2 hayrunnisa çınar 19-04-2014 11:27
doğru güzel yazılmış saol teşekkürler ama benim performan ödevi olduğu için ayrı ayrı yaşantılarını yazın dedi hoca onun için hüseyin tevfik paşanın eseri veya yaşantısı diye başlık atabailirdiniz ama genede güzel olmuş yani
Alıntı
-1 #1 Melisa 08-04-2014 19:21
lütfen doğr düzgün yazın
Alıntı

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net