Âlî Paşa'nın ölümü üzerine ve padişahla kurduğu irtibat sayesinde 22 Cemâziyelâhir 1288'de (8 Eylül 1871) sadrazam ol­du. Âlî Paşa'nın aksine padişahın istek ve arzularına uygun davrandı. İktidara gelir gelmez merkez ve taşra bürokrasisinde büyük bir operasyon başlattı; Tanzimatçı devlet adamlarını görevden uzaklaştırdı. Âdeta tevcihat usulünü andırır bir şekil­de valileri bir yerden diğerine tayin etti. Âlî Paşa'nın adamları olan Şirvânîzâde Mehmed Rüşdü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, İşkodra Valisi İsmail Paşa, Zap­tiye Nâzın Hüsnü Paşa, Mabeyin Başkâti­bi Emin Bey ve diğer rakiplerinin her birini ülkenin bir tarafına sürdü. Reformcu­ların yoğunlaştığı Şûrâ-yi Devlet'in daire sayısını üçe indirdi ve üye sayısını azalttı. Merkez ve taşra bürokrasisinde büyük değişiklikler yaptı. Bazı vilâyetleri küçül­terek yeni vilâyetler teşkil etti; ayrıca tah­sisatlarını azalttı.

Maliyeyi düzeltmek adına devlet daire­lerini ıslah ve tasarruf amacıyla Babıâli'­de Tensikat ve Tasarrufat Komisyonu'nu kurarak pek çok görevliyi açığa aldı; ayrı­ca 100 kuruşun üzerindeki maaşların % 5'ine hazine adına el koydu. Taşra evkaf müdürlüklerini kaldırdı. İşten çıkarılan­ların şikâyetleri neticesinde bunların du­rumlarını görüşmek üzere ayrı bir komis­yon oluşturdu. Bir ara Evkâf-i Hümâyun Nezâreti'ni lağvederek görevlerinin bir kısmını şeyhülislâmlığa, bir bölümünü de Maliye Nezâreti'ne aktardı. Maliye Nezâ-reti'nin üstlendiği görevler nezârete bağ­lı olarak kurulan Evkaf Maliyesi Dairesi Müsteşarlığı vasıtasıyla yürütülmeye baş­landı. Mahallî meseleler hakkında Babıâ­li'yi bilgilendirmek üzere vilâyetlere jurnal memurları gönderdi. Bir yandan askeri ve diğer harcamalardan yapılan tasar­ruflarla denk bütçenin gerçekleştirildiği kamuoyuna ilân edilirken bir yandan da memurların maaşları aylarca ödenemedi ve yeni borçlanmalara gidildi.

Bu dönemde vilâyetlerdeki zaptiyelerin nizamında ve tersanede bazı düzenleme­ler yapıldı. Ayrıca daha önce hazırlanan ve Âlî Paşa tarafından geciktirilen müstakil Bulgar Eksarhlığı kurulması konusundaki berat verildi. Rumeli demiryolu imtiyazı devletin aleyhinde maddeler taşıdığı iddi­asıyla feshedilerek Baron Hirsch ile yeni bir anlaşma yapıldı. Hirsch, bu anlaşmay­la pek çok yükümlülükten kurtulduğu gibi birçok yeni avantajlar elde etti. Mahmud Nedim'in anlaşma karşılığında Hirsch'-ten yüz binlerce lira rüşvet aldığı yönün­de ciddi iddialar mevcuttur.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net