Hz. Nuh

Kur'ân-ı Kerim'de Hz.Adem ile Hz. İdris'ten sonra ismi geçen üçüncü peygamberdir. Onun ismi Kur'ân'da 43 yerde geçer.

Hz. Âdem'den sonra insanlar çoğalmış, birçok yerleri imar etmiş; fakat Allah'ın birliğine dayanan gerçek tevhid dinini bırakıp putlara tapınmaya başlamışlardı. Kendilerine kırk veya elli yaşında bulunan Hz. Nuh peygamber gönderildi. Nuh uzun yıllar kavmini Allah'ın birliği inancına dâvet etti ise de pek azı ona îmân etti. Hz. Nûh, kavminin inkarcı ve alaycı tutumunu Allah'a arzetti (K. Hûd suresi/27-34; Nûh suresi/1-27. ayetler). Bunun üzerine Allah tarafından kendisine bir gemi yapması emredildi. Bu gemi tamamlandıktan sonra gökten yağmurlar yağmaya, yerden sular fışkırmaya, denizler kaynayıp taşmaya başladı, sular bütün yeryüzünü kapladı. Dağların tepelerini bile aştı. Buna "Tufan" olayı denir ki, rivayete göre Hz. Âdem'in yaratılışından "2242" yıl sonra olmuş, beş veya yedi ay devam etmiştir.

Hz. Nuh, Sam, Amm, Ham ve Yafes adındaki üç oğlu ile diğer müminleri ve uygun gördüğü hayvanlardan birer çifti gemiye almış, bunun dışında kalanlar suların içinde boğulup gitmişlerdir. Bunlar arasında Hz. Nûh'un Yam veya Ken'an adındaki bir oğlu da vardı. Hz. Nuh'un baba yüreği dayanamamış, onun da gemiye alınmasına istemişse de Allah buna izin vermemişti (Hûd suresi/45-47. ayetler)

Daha sonra yağmurlar kesilmiş, sular çekilmeye başlamış (Hûd suresi/37-44. ayetler), Hz.Nuh'un gemisi de, Musul civarında "Cudî" denilen dağın üzerine Muharrem' in onuna raslayan "Aşura" gününde oturmuştu. Rivayete göre kırkı erkek kırkı dişi olmak üzere seksen kişiden ibaret bulunan gemi halkı karaya çıkmış, Yüce Allah'ın dinine bağlı kaldıkları için selâmete ermişlerdi.

Hz. Nuh'a ikinci Âdem denir. Çünkü yeryüzündeki insanlar Tufandan sonra bütün onun neslinden türeyip yeryüzüne dağılmış, aralarında başka başka diller meydana gelmiştir.

Rivayete göre Hz. Nuh'un oğlu bulunan Sam, Arabların, Farsların, Rumların, Ham Sudan kavminin, Yafes de Türklerin ilk babasıdır.

Kur'ân-ı Kerim'e göre Hz. Nuh, kavmi arasında 950 yıl kalmıştır (Ankebût suresi/14). Hz. Nuh Tufan'dan sonra altmış yıl veya üç yüz elli yıl kadar daha yaşamıştır.

Hz. Nuh  ve diğer kimselerin çok uzun yıllar yaşamış oldukları çok görülemez. Yüce Allah ilk insanları, hikmeti gereği çok yaşatmıştır. Allah'ın kudretine göre güçlük yoktur. Zaten varlığımızın her anı onun kudreti ile ayaktadır. Yoksa bir an bile yaşamak mümkün değildir. Onun için Yüce Allah dilediğini uzun ömre kavuşturur. Artık bu yılları ay ve mevsimlere çevirmeye gerek yoktur.

Tufan olayına gelince, bu alimlerin çoğunluğuna göre genel olmuştur. Bütün yeryüzünü kapsamıştır. En yüksek dağların tepelerinde görülen deniz hayvanlarının fosilleri de bunu kuvvetlendiriyor. Bazı alimlere göre de, özel bir bölgede olmuştur. Yalnız Hz. Nuh'un bulunduğu Babil bölgesine ve etrafına aittir. Gerçeğini Allah Tealâ Hazretleri bilir.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net