Oruç Bey, B. Adil

Türk tarihçisi. Hakkındaki bütün bilgimiz "Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserinin baş tarafındaki bilgiden ibarettir, Buna göre Oruç Bey Edirnelidir. Babası Kazzaz "İpekçi", kendisi de kâtibtir.

Oruç Bey Tarihi adı ile şöhret bulan eserinin H.907 (1501/1502) tarihlerine kadar olan hadiseleri içine aldığı düşünülürse, müellifin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devirlerinde yaşadığı söylenebilir.

Müellif, eserinin baş tarafına bol miktarda destan ve efsane unsurları ilâve etmiştir. Bunların arkasından Osmanlı Tarihi'ni, kuruluşundan itibaren II. Bayezid devrine kadar anlatır. Ancak eser asıl II. Murad ve Fatih devirleri için iyi bir kaynaktır. Aşıkpaşazâde ve Neşrî tarihlerini tamamlar. Tarihi önemindenayn olarak eser 15. asır Anadolu Türkçesinin sade ve güzel bir örneğini teşkil etmesi bakımından da dikkat çekicidir.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net