Hz. Peygamber'İn Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen vahiyleri ve bunlar­dan zorunlu olarak çıkan dinî hükümleri inkâr etme niteliği taşıyan söz ve ifade­leri sarfetmek kişiyi küfre sevkeder. Bu tür sözlere İslâm kaynaklarında "elfâz-ı küfür" denilmiştir. Kur'an'da da "kelimetü'l küfr" tabiri geçmektedir.[Tevbe 9/74] Söz konusu âyette münafıkların kü­für kelimesini telaffuz etmek suretiyle müslüman iken kâfir oldukları belirtilmiş­tir. Kur'ân-ı Kerîm'de doğrudan küfür ifadeleri olarak. "Meryem oğlu Mesîh Allah'­tır"; "Allah üçlünün üçüncüsüdür"; "Bu peygamber yalancı bir sihirbazdır"; "Ha­yat ancak bu dünya hayatıdır, ölürüz ve yaşarız, bizi ancak zaman yok eder"; "Bu çürümüş kemikleri kim diriltebilir?"; "Kı­yametin kopacağını sanmıyorum" gibi örneklere yer verilmiştir.[Mâide 5/17, 73, Sâd 38/4; Câsiye 45/24; Yâsîn 36/78; Kehf 18/36] Hadislerde de müminleri küfre götüren söz ve davranışlar üzerin­de durulmuştur. Buna göre müslümanları tekfir etmek Allah'tan başkasının adına yemin et­mek ve Kur'an hak­kında tartışmak küfür olarak nitelendirilmektedir. İslâm âlim­leri. Allah ve Resulü'nün ancak kâfırlerce söylenebileceğini veya yapılabileceğini bildirdiği, müslümanların yalnız kâfirlere ait olabileceği üzerine icmâ ettikleri yahut imanla bağdaştırılmasını imkânsız gör­dükleri söz ve davranışları elfâz-ı küfrün belirlenmesinde temel ilke kabul ederek bu konuya dair eserler yazmışlardır.[ bk.elfâz-ı küfür] Öte yandan telaffuz edildiği zaman kâfir olmayı gerektirecek bir şeyi kişinin hatırına getirmesi, kalbin­den geçirmesi küfür sayılmamıştır. Nite­kim Hz. Peygamber'İn, dilleriyle söyleme­dikleri ve fiil haline getirmedikleri müd­detçe müslümanların içlerinden geçirdik­leri kötülükleri Allah'ın bağışlayacağını bildirdiği rivayet edilmektedir.

İslâm âlimleri insanları küfre götürecek fiilleri ve davranışları puta tapmak [A'âf7/37;İbrâhîm 14/30; Furkân 25/3] tapınmak amacıyla güneşe, aya, yıldızla­ra, ateşe veya herhangi bir şahsa secde etmek, peygamberlerden birini öldürmek tazim ve hürmet kastıyla haç takınmak, gayri müslimlerin kendilerine mahsus dinî kı­yafetlerini giyinmek ve iman esaslarından birinin in­kârını gerektirecek tarzda sihir yapmak, kehanette bulunmak şeklinde sıralamış­lardır.

Bir insanın mümin olması kelime-i şehâdetin muhtevasına inanmasıyla ger­çekleşirken bu ilkeyi tamamen veya kıs­men inkâr etmesi de onu küfre götürür. Ancak Kur'an'da yer alıp sahih hadislerde açıklanan iman esasları sadece altı esas­tan ibaret değildir. Dinden olduğu kesin biçimde kanıtlanan itikadî, amelî ve ah­lâkî hükümlerin dinî oluşunu reddetmek, bunların farz, helâl veya haram statüsün­de bulunduğunu inkâr etmek de kişiyi küfre sevkeder.

Mümin olduğunu ikrar eden veya fiil­leriyle bunu gösteren kişilere dünya hü­kümleri açısından mümin statüsü uygu­lanır. Söz ve fiilleriyle küfür alâmetleri olabilecek tavırlar içine giren insanlar hakkında araştırma yapmadan onların küfürlerine hükmetmenin (tekfir), geçek kul hakkı gerekse toplum huzuru ve dü­zeni açısından sakıncalı sonuçlara yol aça­bilecek bir tutum olduğuna dikkat edil­melidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net