3. sayıdan itibaren yayımlanmaya baş­lanan Zahir Sıtkı Güvemli'nin (ZESEGE) "Memleket Edebiyatı Nasıl Olmalıdır?" konulu bir dizi karikatürünün ilkinde Yah­ya Kemal, eski tip bir kayığa binmiş olarak Boğaz'da bir yalının önünden geçerken tasvir edilmiştir. Dergide Yahya Kemal'in imzasına bir daha rastlanmaması büyük ihtimalle bu karikatür yüzündendir. Dergi tarafından düzenlenen ev toplantıların­dan ilk dördüne katılan Yahya Kemal da­ha sonra büsbütün uzaklaşmıştır. Tartış­malı sohbetler 18. sayıya kadar devam et­miştir. Bu arada Ağaç'ta Necip Fazıl'ın Kültür Haftası hakkında, belli bir terkip yapamadığı, herkesin orada eski haline göre biraz daha gevşek, kendi âlemi için­de tek başına yürüdüğü ve mecmua ile pek alâkadar görünmedikleri, yazıların uzun, mücerret ve cansız olduğu şeklin­de bir eleştirisi çıkar.

Kültür Haftasi'nın "Memleket Matbu­atı" sütununu yazan Zahir Sıtkı, 21. sayıda ^ğaç'ın 9. sayısında yayımlanan "Bekle­nen Sanatkâr" yazısı dolayısıyla Necip Fa-zıl'ı eleştirir. Bu eleştirinin çıktığı sayı Kültür Haftası nın son sayısıdır (3 Hazi­ran 1936). Son üç sayıda imzasına rastlan­mayan Peyami Safa, Büyük Avrupa Anketi'nde dergisinin "elim âkıbefinden söz eder. Bu ifade derginin yönetiminde bir anlaşmazlık çıktığına dair bir ima olarak kabul edilebilir. Sebebi ne olursa ol­sun Peyami Safa'nın uzaklaşması Kültür Haftası'nın sonu olmuştur.

TDV İslâm Ansiklopedisi