Malthusçuluk Nedir? (Felsefe Akımları)

malthusuluk.png 27 154 MALTHUSÇULUK

Klasik ekole bağlı ingiliz iktisatçısı ve Anglikan papazı Thomas Robert Malthus´un Nüfusun Esasları Üzerine Deneme (1798) adlı eserinde ortaya koyduğu kav­ramsal doktrin ve ahlak anlayışına Malthusçuluk ya da Malthusçu demografi adı veri­lir.

Bu görüş kısaca, insan nüfusu 1,2,4,8, 16,32,64… şeklinde katlanarak artarken, gıda üretiminin 1, 2, 3,4, 5,6, 7 şeklinde aritmetik olarak artması biçiminde ifade edilebilir. Sonuçta karamsar bir sonuca va­ran Malthus, gelecekte şu nüfus artışı kadar hızla artmayan gıdaların insanlara yetme­yeceğini ve kitlesel bir kıtlığın başgöstereceğini öngörmüştür. Ancak XX. yüzyıldaki üretim teknolojisindeki gelişmeler bu görü­şün doğru olmadığını göstermiştir. Malthus´a göre toplumların gelişimleri, geomet­rik bir artışı da beraberinde getiren insanda­ki tabii üreme güdüleri yüzünden hep kös­teklenin iştir. Bu artışın matematiksel ifade­si, nüfusun her yirmibeş yılda bir katına çı­kıyor olmasıdır. Buna mukabil besin kay­naklan düzenli -ama sabit- bir büyüme ola­rak kendini gösteren aritmetik artış göste­rirler.
//
Aslında Malthus´a göre sefalet, açlık, hastalıklar ve harpler gibi tabii felaketler bu dengesizliğin düzeltilmesinde bize bir reçete verebilirler, ancak bu tür ayarlamalar sancılı olurlar; bunun yerine önleyici tedbir olarak, örneğin üreme güdüsünün kontrol altına alınması veya bekâr yaşamak, hatta cinsel perhiz önerilebilir.

Malthus´un bu önerileri ilettiği kişiler, özellikle fakir olanlardı. Çünkü ona göre asıl kalabalık nüfus fakirlerinkiydi ki, zaten sefaletlerinin de kaynağı buydu, daha son­raları Marx ve Proudhon gibi, sefaleti doğu­mun fazlalığına bağlamayı reddeden sosyalistlerce bu tez çürütülmüştür. Malthusçuluk da bunun Özerine birtakım tashihler ve değişikliklerle yeniden ele almış ve Yeni-Malthusçuluk diye bir akım doğmuştur.

(SBA)

Daha yeni Daha eski