Solculuk Tanımı, Tarihi (Siyasal Eğilimler)

solculuk.png 03 175
Solculuk

Solculuk genel anlamda değişim ve yeniliklerden yana bir tutumu ifade eder. Bir dünya görüşü olarak, insanın iyi olduğunu ve giderek daha iyiye gideceğini savunur ve buna bağlı olarak da evrimi hızlandırmak gerektiğine inanır. Sağcılık gibi 1789 Fransız thtilali’nin bir ürünü olan Solculuk, devrimden sonra toplanan Ulusal Meclİs’te, sol tarafta toplanan ve varolan düzenin çeşitli yönleriyle değişiminden yana olan ilerici burjuvalar için kullanılmıştır. Solculuğun bir de özel bir anlamı vardır. Marksçı-Leninci görüşte, “aşırı solculuk”, “sosyalist ihtilalcilik” veya “sol sapma” olarak nitelenen bu anlamıyla, toplumsal düzeni tümüyle inkâr eden yıkıcı ve sürekli bir başkaldırıyı ifade eder. Bu yönüyle anarşizmle eşanlamda kullanılmaktadır. Lenin, 19 20’de yayınlanan, Le Gaıtchisme, Maladie Infantile de Communisme (Solculuk, Komünizmin Çocukluk Hastalığı) adlı eserinde, solculuğu pek çok yönden kınamaktadır. Lenin’e göre, solculuk, herhangi bir siyasal girişimden önce sınıf güçlerini ve bu güçler arasındaki ilişkiyi gözönünde bulundurmamaktadır. Bireysel terörizmi ve suikastleri benimsememektedir. Ayrıca, emekçi sınıfının devrimi başlatacak kadar etkinleşmediği, güçsüz bulunduğu durumlarda, solcular, ulusal seçimlere girmek, parlamentoya katılmak gibi imkânlardan yararlanmayı baştan reddetmektedirler. Böylece de, kendilerini liberal burjuvaziden ve sosyal demokrat burjuvalardan soyutlayarak, başarısızlığa mahkûm olmaktadırlar. Lenin, aynı bağlamda, solcuların, 1908’de gerici parlamentoya katılmamakta direndikleri ve 1918 Brest-Litovvsk barışını da kabul etmedikleri için partiden çıkarıldıklarını açıklamaktadır.

Geçen zaman ve değişen koşullar içinde solculuk da sağcılık gibi farklı anlamlar yüklenmiştir. Fransız Devrimi sonrası ku­rulan Ulusal Meclis’te solda oturan burjuvalar bugün sağda yer almaktadırlar. Burjuva düşüncesi de günümüzde sağcı bir düşünce kabul edilmektedir.

Solculuğun belirli tarihlerle sınırlı anlamı değişse bile evrimcilik anlamı, yani varolan düzenin daha iyiye götürüleceği düşüncesi kalıcıdır.

SBA

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski