Yehovacılık - Yehova Şahitleri Kimdir, Nedir? Tanımı, Tarihi, Amaçları

Yehovacılık – Yehova Şahitleri

Gizli bir teşkilâta sahip dinî, siyasî ve milletlerarası bir gruptur. 19. yüzyılın ortalarında Amerika’da ortaya çıktı (1844). Hıristiyan olduklarını ileri sürmekteyseler de Yahudi nüfuzu altında bulunmakta ve onların hesabına çalışmaktadırlar. “Yehova”, aslında Yahudilikte Tanrı için kullanılan “Yahve” kelimesinin galatıdır, Yehova Şahitleri bu adı Eski Ahit ifadesinden çıkarıp benimsemişlerdir: “Siz benim şahitlerimsiniz, der Yehova.” Yehova Şahitleri’nin başka bir adı da “Yeni Dünya Cemiyeti”dir. Bu isimle 1931 yılından itibaren tanınmıştır. Daha önceleri farklı isimler almışlardı.

Charles Taze Russell (1862-1916) adında bir rahip tarafından 1874 yılında kuruldu. Russell, ciddi bir eğitim görmemişti. Bir Kitabı Mukaddes topluluğu kurdu. 1879’da “Siyon’un Tarassut Kulesi” dergisini çıkardı. Birkaç sene sonra da aynı ad altında bir cemiyet kurdu. (Daha sonra “siyon” kelimesi atıldı.) Russell, kimi saçmalıklarından ötürü gazetecilerle mahkemelik oldu. Ancak mahkemeleri kaybetti. Hatta mahkeme sonunda şahsiyetiyle ilgili önemli yazıları da ortaya çıktı: 14 yaşından sonra bir tahsil görmediği, klasik dilleri bilmediği, yalan söylediği, hatta yalan yere yemin ettiği, çıkarcılığı gibi.

Daha sonra teşkilatın başkanlığına Franklin Rotherford (1869-1942) getirildi. Babil’in Düşüşü adlı kitabın sahibidir. Yüzden fazla eser yazmıştır.

Amblemleri: Teşkilâtın ambleminde şunlar yer alın Minora: Yahudilerin dinî ve millî sembolü olan yedili şamdan. Altı köşeli yıldız: Bu da Yahudilerin sembolüdür. Yehova adı: Yahudiler’de ilah manasına gelen bu adı İbranice yazarlar.

Temel düşünce ve İnançları
Yehova’nın ilah olduğuna, tsa’nın da onun ülkesinin başkanı olduğuna inanırlar. Ayrıca Hıristiyanların mukaddes kitabına inanırlar; fakat keyfi manalar verirler. Başkanlarına da körü körüne uyarlar.

Mesih ve Kitabı Mukaddes’i kendi hedefleri olan “Dünyayı ele geçirmek, dinî ve dünyevi bir devlet kurmak” için alet olarak kullanırlar.

Ahirete ve Cennete inanmazlar; inançlarına göre cennet dünyada, kendi memleketlerindedir. Şeytan da bu dünyanın görülmez yöneticîsidir.

İsa’nın askerleriyle birlikte bir kurtarma savaşına girişip yeryüzündeki tüm hükümdarları, siyasi kuruluştan, devletleri, mületteri, kısaca şeytanın güçlerini yok edeceğine inanırlar. Bu, Armagedon Savaşı’yla sağlanacaktır. Böylece Tanrı’nın Krallığı da kurulacaktır.
<img src="images/stories/remote/yehova-sahitleri.jpg 13 116
Ruh’a ve ebediliğine inanmazlar. Kendilerine has tapınakları vardır. Bunlara Kraliyet Salonu ve Rabbin Evi adını verirler.

İnsan kardeşliği sadece bunlara mahsustur, diğer insanlara bu vasfı vermezler. Yehova Şahidi olmayan herkese karşıdırlar.

Tüm rejimlere karşıdırlar; ayaklanmaları teşvik ederler. Yahudilik dışında tüm dinlere karşı düşmanlık gösterirler. Başkanlarının tümü Yahudi’dir. Her Yehova Şahidi, Yehova’nın eskeridir; askerlik yapmaz, bayrağı put olarak görürler.

Yahudiliğin mukaddes olarak tanıdığı 19 kitabın mukaddesliğini kabul ederler.

Yehova, Oğul, Ruhulkudüs şeklindeki teslisi kabul ederler.

Bunların, özel kavramları olan bir Hıristiyan fırkası olduklarını kabullenmek mümkündür. Ancak Yahudilerin kontrolü altındadırlar. Genel olarak Yahudi inançlarını kabul eder ve Yahudilerin hedefleri için çalışırlar. Eski filozofların ve özellikle Yunan filozoflarının düşüncelerinden etkilenmişlerdir.

İsrail’le, masonlukla ve beynelmilel siyonist örgütlerle sıkı ilişkileri vardır. Misyoner, komünist teşkilatlarıyla ve enternasyonal sosyalizmle işbirliği halindedirler. Nüfuz sahibi olan Yunan ve Ermenilerle de geniş münasebetleri var.

Dünyada bu gizli ve tehlikeli örgütün bulunmadığı yer hemen hemen yok gibidir. Genel merkezleri New York’tadır.

1955 yılında, faaliyet gösterdikleri ülke sayısı 158’i, üye sayısı 632929’u, davetçi sayısı 1814’ü bulmuştu. Şimdi sayılarının ne kadar olduğunu tahmin etmek güçtür. Bazı ülkeler, örgütün tehlikesini anlayarak faaliyetlerini yasaklamıştır. Bu ülkelerden bazıları şunlardır Singapur, Lübnan, Fildişi Sahili, Filipinler, Irak, Norveç, Kamerun, Çin, Türkiye,(Yehova Şahitleri’nin Türkiye’deki faaliyetleri bir dönem yasaklanmış olsa da 2000’li yılları izleyen yıllarda AB’ye uyum yasaları çerçevesinde serbest bırakılmıştır.) İsviçre, Romanya, Hollanda. Ancak örgüt bu ülkelerde faaliyetlerini gizlice sürdürmektedir. Afrika ve İslâm ülkelerinde ise faaliyetlerini çoğunlukla Misyoner teşkilatlarıyla beraber sürdürürler.

Binlerce kitap, broşür ve gazete yayınlayıp bedava dağıtmaları mali güçlerinin büyük olduğunu göstermektedir.

Özel okulları, çiftlikleri, basın yayın evleri ve bunların her birinin özel idaresi vardır. Tercüme ve telif büroları, mukaddes kitabı çıkarlarına uygun bir şekilde tefsir etmek için dinî komisyonları vardır.

Yahudilerin hesabına çalışan benzer örgütlerle işbirliği yaparak bulundukları ülkelerde örgüt üyelerini istihbarat, casusluk ve propaganda işlerinde kullanırlar.

SBA

Daha yeni Daha eski