Acem Nedir, Acem Ne Demektir Tanımı, Anlamı

Acem

Acem. Arapa nisbetle “yabancı, Arap olmayan”. Arap olmayan­ların bu suretle, lâkin daha çok Acem şeklinde, anılmasına daha İslâmdan ön­ceki şairlerde de rastgelinir ise de, bu tâbir yal­nız İranlılara hasredilmemiştir. İslâm’dan önceki şiirlerde örf ve âdetlerinin bahsi geçen İranlı­lar, bu gibi fırsatlarda çoğu Farisi diye anılırlar. Daha sonraları Acem ismi tercihan İranlılar hakkında kullanıldı ve son dönemlere kadar coğ­rafyada ‘Acem tabiri İran’a delâlet eder. Her ne kadar İslâmiyet Araplarla Arap olmayan­ları eşit tutmuş ise de, Araplar, Acemlere karşı, millî gururlarını İslâmiyette de muhafaza etmişler ve Emevîler devrinde idarede de bu ayrılığı açıkça belirtmişlerdir; Abbasîler devrinde yabancı unsurlar daha ser­bestçe sivrilebiliyordu. Arap olmayan müslümanların, Arap unsurların bu bencil eğilimlerine karşı, mücadelesi, edebiyatta da tezahür etmiş­tir,

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski