Kütüb-i Sitte Nedir, Kütübü Sitte Ne Demek, Kısaca, Hakkında Bilgi

Kütübü Sitte Arapça bir kelime olup, “Altı kitap” anlamına gelir. Bu altı kitapla, İslâm dünyasında en güvenilir altı hadis kitabı kastedilir. Din bilgileri alanında Kurân’dan sonra en güvenilir kaynak bunlardır. Hz.Muhammed’e ait hadisleri en doğru olarak bunların derlediği kabul edilmektedir. Bu altı kitabın tam isimleri ve müellifleri şöyledir:

1.  el-Câmiu’s-Sahih———–Muhammed b.İsmail el-Buhârî

2.  el-Câmiu’s-Sahih———–Müslim b.el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûri

3.  Sünenû Ebu Dâvud —–Ebû Dâvud Süleyman b.el-Eş’as es-Sicistânî

4.  Sünenû Tirmizî ————Ebû İsa et-Tirmizî

5.  es-Sünenu’l-Kübrâ ——-Ebû Abdurrahman Ahmed b.Şuayb en-Neseî

6.  Sunenû İbn Mâce——–Ebû Abdullah Muhammed b.el-Kazvinî , İbn Mâce diye bilinir.

Bunlardan ilk ikisine, Buhârî ve Müslim’in Sahih’lerine “Sahihân” adı verilir.

Bu hadîs mecmualarının her biri değişik özellikleri ile meşhur olmuşlardır. Örneğin Kur’an’dan sonra İslâm fıkıh, hukuk ve ahlâkının en sağlam dayanağı kabul edilen Buhârî’nin Sahîh’inde fıkhî bilgi fazlalğı öne çıkarken, Ebû Davud ise Sünen’inde özellikle ahkâm hadislerini toplamaya özen göstermiştir.

Bu muteber altı hadis kitabının dışında içlerinde İmam Hanbel, İmam Malik gibi mezhep imamlarının da olduğu çok sayıda alim, sahih hadisleri toplayan eserleri ortaya koymuşlardır.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski